Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

ÖZELLEŞTİRME VE 2/B KAPSAMINDA HAZİNEDEN ALINAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ

ÖZELLEŞTİRME VE 2/B KAPSAMINDA HAZİNEDEN ALINAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ

Sabri Arpaç

               Sevgili okuyucularım, özelleştirme uygulamaları kapsamında veya 2/B arazisi diye bilinen orman alanı dışına çıkarılan arazileri Hazineden satın alanların emlak vergisi muafiyetinin bulunup bulunmadığı bu yazımızın konusu olacaktır. Konu ile ilgili olarak ; (Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08/10/2015 tarih ve 97895701-175.01[4-2015/6-1.138.174928]-85403 sayılı özelgesinde de açıklamalar yapılmıştır.

            Emlak Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsaların emlak vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde de arazi (arsa) vergisini, arazinin maliki, varsa intifa(yaralanma) hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan Emlak Vergisi Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında madde de sayılan arazilerin kiraya verilmemek koşulu ile arazi vergisinden daimi olarak muaftır. Ancak, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hakkında daimi muafiyet uygulanmayacaktır.

Emlak vergisi kanunun 15 inci maddesinde ise geçici muaflıklara ilişkin hükümler yer almış ancak, her iki madde de Hazineye ait olup satışı yapılan taşınmazların emlak vergisinden muaf olduklarına ilişkin her hangi bir belirleme yapılmamıştır.

            4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında " Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yani kamuoyunda 2/B arazileri olarak bilinen Hazine adına orman alanı dışına çıkarılan yerlerin satışı uyarınca satın alınan araziler (arsa), satın alındığı tarihi izleyen yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden geçici olarak muaf olacaktır.