Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

İNDİRİMLİ KDV’NİN İADESİNDE SATIŞ İADELERİ KDV’Sİ YÜKLENİR Mİ?

İNDİRİMLİ KDV’NİN İADESİNDE SATIŞ İADELERİ KDV’Sİ YÜKLENİR Mİ?

İNDİRİMLİ KDV’NİN İADESİNDE SATIŞ İADELERİ KDV’Sİ YÜKLENİR Mİ?

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunun 28. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirlemektedir. Uygulanacak oranlarla ilgili olarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmış ve ekonominin gereklerine göre de zaman zaman bu Kararda değişikliler yapılmaktadır.

Bu Karar hükümlerine göre bazı mal ve haklar indirimli oranda katma değer vergisine tabi tutulmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde ise; yılı içinde indirim yolu ile giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmı yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilmeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi yapılmaktadır.

İndirimli oranda satışı yapılıp hesaplanan katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilen malların iade faturası ile işletmeye geri fatura edilmesi yaşanan olaylardandır.

Satış iadelerine ilişkin KDV’nin yüklenim konusu yapılıp yapılamayacağı, ayrıca geri gelen malın başka bir müşteriye tekrar satılması durumunda bu satış işlemi için yüklenilen KDV’nin nasıl hesaplanacağı konusunda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresinin uygulaması ile ilgili özelgesi aşağıda özetlenmiştir.[1]

KDV Kanununun 29/2 maddesi ile 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin sonuçlandırılmasında izlenecek usul ve esasları belirleyen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ’in (III/B-3.4.5.) bölümü ile yürürlükte kaldırılan 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.5.) bölümünde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

“… İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda düzeltme yapılması gerekmektedir.

Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılacaktır. Dolayısıyla vergiye tabi işlemi gerçekleştiren mükellef, hesapladığı vergiyi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu döneme ait e-beyannamenin “indirimler” kulakçığı altındaki “103” kodlu “Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyleİndirilmesi Gereken KDV” satırına yazılmak suretiyle tekrar indirim hesaplarına alarak düzeltecektir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi bir işleme ait iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi durumunda şu şekilde hareket edilecektir.

1.    a) Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır.

2.    b) Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini yapmaması halinde; indirimli orana tabi işlem nedeniyle iade edilen KDV, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

Öte yandan matrahta değişikliğin indirimli orana tabi malların iade edilmesindenkaynaklanması durumunda;

1.    c) İade edilen malların, iadenin gerçekleştiği vergilendirme döneminde yeniden satışa konu edilmesi halinde satış daha düşük fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı artacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark, iadeye konu edilebilecektir. Satışdaha yüksek bir fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı azalacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark mükelleften tahsil edilecektir.

d)İade edilen malların daha sonraki bir vergilendirme döneminde satışa konu edilmesi halinde daha önce iade edilen tutar (a) veya (b) bölümündeki açıklamalara göre mükelleften tahsil edilecektir. Mükellef yeni işlem nedeniyle genel esaslara göre iade talebinde bulunacaktır.”

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, indirimli orana tabi malların iade edilmesi durumunda yeniden satışa konu edilen mallara ait yüklenilen KDV ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen (c) ve (d) bentlerindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

İade edilen mallara ilişkin olarak alıcı tarafından hesaplanan KDV daha önce bu işlem ile ilgili olarak hesaplanan KDV tutarının düzeltilmesine yönelik olduğundan, bu tutarın yüklenilen KDV olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 Uşak Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 52796708-3065/03-1 Sayılı özelgesi.