Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

DÜRÜST MÜKELLEFE KOMİK VERGİ İNDİRİMİ!

DÜRÜST MÜKELLEFE KOMİK VERGİ İNDİRİMİ!

YENİ YILA VERGİYE, HARCA VE VERGİ CEZALARINA, KAMUNUN ÜRETİP SATTIĞI HER ŞEYE ZAM İLE BAŞLADIK.

Vergi ve cezalara gelen zam oranı en az yüzde 14.47. Yani yuvarlak olarak yüzde 15
2018 yılında yeni motorlu taşıt alanlar hem özel tüketim vergisi zammından başka yüzde 25-56 zamlı motorlu taşıtla vergisi ödeyecekler.
Denizlerde birkaç on milyonluk yatlarda, kotralarda keyif süren varlıklı vatandaşlarımız ile yabancı gemilerin Türk bandralı bayrağımız altında hiçbir vergiye tabi tutulmaması kamu vicdanını zedelemektedir.
Memur ve emeklisine yüzde 6.92, Bağ Kur ve SSK emeklilerine ise yüzde 5.69 zam yapan hükümetin Devlet kaynaklarını nasıl ve kimlerin hizmetine nasıl aktardığına bir örnek olarak çarpıcıdır.
Enflasyon yüzde 11.92 yani yüzde 12. Yeniden değerleme oranı yüzde 14.47. Vatandaşın enflasyonu ise daha da yüksek. Piyasa ateş pahası. Hükümet nalıncı keseri misali kendine yontmuş. Vergiler ücrete yapılan zammın 3 katı kadar artmış. Ne adalet ama!
Ekonomimiz 3 çeyrekte yüzde 11,1 büyümüş! Dünya rekoru! Büyüyen ekonomi işsizliği azaltmaz mı? Hala 3,5 milyon eğitimli genç işsiz. Neremizde büyümüşüz belli değil.
Neyse bunlar bilinen ve yaşanan şeyler. Zam ve cezalara konusuna ara vererek, vergi mükelleflerine getirilen bir ‘’amortiden’’ yani ‘’vergi indiriminden’’ söz edelim.
Geçen yıl Mart ayında çıkarılan 6824 sayılı Torba Kanunla vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirildi. Uygulamaya 1 Ocak 2018 tarihinde başlandı. (08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı).
Buna göre vergiye uyumlu;
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,
Ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi indiriminden yararlanacaklar.
Ancak, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren; sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu indirimden yararlanamayacaklardır.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları,
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması,
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirası’nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşıyan mükellefler; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirerek vergi indiriminden yararlanabileceklerdir.
Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilerek geri alınacaktır.
Yani vergiye uyum gösteren ve zamanında vergisini ödeyene bir kıyak geçiliyor. Peki bu oran makul mu? Daha yüksek olamaz mıydı? Mesela yüzde 10 gibi.
Bir de bu indirim hiçbir şekilde 1.000.000.- TL’yi geçmeyecek. Örnek olarak bir mükellefin hesaplanan vergisinin 30 milyon TL olsun. (30.000.000 x 5/100 = 1.500.000. TL’dir. Bu mükellef en fazla 1.000.000.- TL indirimden yararlanabilecek.
2018 yılının onca zammına, cezasına karşılık bu da vergiye uyumlu mükelleflere komik vergi indirimi sadece 50 bin liradır.