Untitled 2

Yazılarım

Ziya ELMAS

E FATURA UYGULAMASINDA TEREDDÜTLER,SORULAR VE CEVAPLAR

E FATURA UYGULAMASINDA TEREDDÜTLER,SORULAR VE CEVAPLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA MÜKELLEFLERİN TEREDDÜTLERİNE İDARENİN VERDİĞİ CEVAPLAR

A) İDAREYE SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR

1- Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturanın KDV ve Gider Kaydına Esas Alınıp Alınmayacağı (Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı -24.11.2015-41931384-105[Mük.257-2014-11]-73)

Özelgeye Konu Tereddüt: Şirketinize elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlediği sonradan anlaşılan firmalardan alınan kağıt ortamında düzenlenen faturaların geçerli olup olmayacağı, söz konusu faturalarda yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, indirim hesaplarından çıkartılması gerekip gerekmediği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

Cevap: … elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV nin 3065 sayılı KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla söz konusu KDV nin indirim olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK’ un 3. maddesi gereğidir.

Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV  Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı tabiidir.

Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.

 

2- E-fatura Uygulamasına Dahil Şirketin Yine E-Fatura Yükümlüsünden Olan Alımlarının Belgelendirilmesinde ÖKC Fişi Kullanılabilir mi? (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı -23.07.2015-11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-69932)

Özelgeye Konu Tereddüt: E-fatura sistemine kayıtlı olan Şirketinizin e-fatura sistemine kayıtlı firmalardan (……, …… vs.) genel gider mahiyetinde olan fatura kullanma sınırının altındaki alımlarınızın perakende satış fişi ile veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Cevap: Esas itibarıyla e-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, elektronik fatura uygulamasındaki maksat e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarının elektronik ortamda belgelendirilmesidir.

Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı şirketinizin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.

3- E-Faturada Ret Süresi (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı-26.06.2015-67854564-1741-317)

Özelgeye Konu Tereddüt: 28.04.2014 tarihinden itibaren e-fatura portalı üzerinden ticari fatura senaryosu ile göndermiş olduğunuz bazı faturalarınızın 11.08.2014 tarihinde alıcı firma tarafından e-fatura uygulaması üzerinden reddedildiği, söz konusu faturaların Türk Ticaret Kanununun 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen 8 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmediğinden bahisle defterlerinize kayıt edilerek 2014/Nisan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde beyan edildiği, 2014/Ağustos ayında karşı firma tarafından reddedilen ve 2014/Nisan ayında kayıtlara alınarak ilgili dönem beyannamesi ile beyan edilen söz konusu faturaların karşı firmanın kayıtlarına alınmadan yok hükmünde sayıldığı belirtilerek, konuyla ilgili olarak yapılacak işlem hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Cevap: Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülme imkanı bulunmaz iken, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden itiraz mahiyetinde, mali mühür ile imzalı elektronik bir belge üreten yapıyı barındıran “red” yanıtı dönülebilmektedir. Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtının dönülememesi, Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinde belirtilen harici yöntemlerle (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itiraz edilebilmesi imkanını ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka ifade ile temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinde belirtilen yöntemler ile itiraz edilebilmesi imkanı bulunmaktadır. Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş olan faturalara ilişkin olarak alıcıların e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönmemeleri, Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinde belirtilen yöntemlerin Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen sürede kullanılabilme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Gerek e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülmesi gerekse Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinde belirtilen yöntemler ile faturaya itiraz edilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen 8 (sekiz) günlük itiraz süresine uymak tacir olmanın hukuki sonuçlarındandır. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve e-Fatura uygulaması üzerinden dönülen red yanıtları söz konusu faturaların alıcı tarafından fatura içeriğinin kabul edilmiş olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Satıcısı tarafından düzenlenen e-Faturaların, elektronik fatura uygulaması üzerinden Başkanlık Bilgi Sistemlerince şema ve şematron kontrollerine tabi tutulduktan ve alıcısının posta kutusuna başarılı şekilde iletildikten sonra uygulama kılavuzlarında belirtilen sistem yanıtı alıcı tarafından dönülmektedir. Bu sistem yanıtları, uygulama yanıtı şeklinde iletilen “kabul”, “red” veya “iade” yanıtları ile farklılık arz etmektedir. Sistem yanıtları elektronik belgenin alıcının posta kutusuna elektronik olarak güvenli bir şekilde iletilmiş olduğunun tespiti açısından sistem tarafından otomatik olarak üretilirken, uygulama yanıtları alıcı tarafından (sistem tarafından otomatik olmaksızın) faturanın içeriğini kabul veya red etmek amacıyla oluşturulan ve elektronik imza mahiyetindeki mali mühür ile imzalanan elektronik bir belge mahiyetindedir.

Ticari fatura senaryosuna göre düzenlenip gönderilmiş bir fatura için alıcısı tarafından dönülen “red” yanıtının satıcı açısından hukuki sonuç doğurabilmesi ve dikkate alınabilmesi için söz konusu yanıtın Türk Ticaret Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen sürede yapılması gerektiği açık olup, bu sürede itiraz edilmiş olması faturanın düzenlenmiş ve alıcısına iletilmiş olduğunu kabul etme gereğini ortadan kaldırmamaktadır.

Bu nedenle düzenlenmiş ve alıcısının posta kutusuna başarılı şekilde iletilmiş e-Fatura, itiraz halinde alıcı ile satıcı arasındaki hukuki ihtilaf süreci tamamlanıncaya kadar geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Alıcı tarafın hukuki ihtilafa (itiraza) konu hususlarının, satıcı tarafından yasal ve zorunlu olarak yerine getirilmesi için itirazın Türk Ticaret Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen sürede yapılması gerektiği açıktır. Süresinden sonra gerek e-Fatura uygulaması üzerinden “red” yanıtı ile gerekse harici yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere dayanak teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Ayrıca gerek e-Fatura uygulaması üzerinden “red” yanıtı ile gerekse harici yollar ile yapılan itirazların, fatura alıcısı tarafından süresinde yapılmış olup olmadığının satıcı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Başkanlığımızca e-Fatura uygulamasını portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin düzenlemiş oldukları ticari fatura senaryosundaki faturalara alıcıları tarafından itiraz (red) yanıtı dönülebilmesi 8 (sekiz) günlük süre ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemlerinde ise itiraz (red) yanıtı dönülebilmesi 8 (sekiz) günlük süre sınırı, kısıtı “e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Klavuzu”nda 05.01.2015 tarihinde yapılan düzenleme ile 15.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere getirilmiş ve söz konusu kılavuz www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanmış ve 15.01.2015 tarihi itibariyle Entegrasyon ve Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcılarının sistemlerinde buna yönelik güncellemelerini yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; sistem üzerinden yapılan sorguda e-Fatura uygulamasından Entegrasyon yöntemi ile faydalanmakta olduğunuz ve belirttiğiniz tarih olan 28.04.2014’te de bu yöntemi kullandığınız belirlenmiş olup, teknik olarak bu tarihte ve sonrasında (15.01.2015 tarihine kadar) ticari fatura senaryosu kapsamında gönderdiğiniz faturalara 8 günden sonra alıcıları tarafından kabul/red uygulama yanıtı verilmesi mümkün olmakla beraber, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü gereğince kanuni itiraz süresinden sonra yapılmış olan itirazları dikkate alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, süresinden sonra yapılmış itiraza konu e-faturalarınızı ilgili oldukları vergilendirme dönemlerinde defter kayıtlarınıza almanız ve beyannamelerine intikal ettirmiş olmanız uygun olup, herhangi bir düzeltme işlemi yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

4- E-Fatura Düzenlenirken Sıra Numarasının Atlanması (Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı -07.01.2015-53445970-105[27-54]-3)

Özelgeye Konu Tereddüt: Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olduğunuz ve 09.06.2014 tarih ve ………… sıra numaralı E-Fatura düzenlendikten sonra sistemsel hatadan dolayı takip eden sıra numarası yerine ………….. sıra numaralı fatura kesildiğinden bahisle kullanılmadan atlanılan faturalar ile ilgili olarak yapılması gereken işlem hususunda Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

Cevap: E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğundan “Fatura Nizamı” başlıklı 231’inci maddede belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olmakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydının düşülmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, GİB Merkez üzerinden başarılı olarak geçen tüm e-faturalara ait belge numaraları merkezce kayıt altına alındığından, bu belgelerin daha önce elektronik ortamda düzenlenip düzenlenmediği tespit  edilebilir durumda olup, ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5- Elektronik Ortamda Düzenlenecek Faturalarda Yedi Günlük Süreye Riayet Edilmesi Gereği (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı -14.07.2014-64597866-105[MÜK.257-2014]-106)

Özelgeye Konu Tereddüt: Başkanlığımız … vergi numaralı mükellefi olan şirketinizin grup şirketleriyle arasında mevcut olan finansal cari hesaplara adatlandırma yoluyla hesapladığı faizler için 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik fatura sistemini kullanarak fatura düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik ortamda düzenlenen söz konusu faturaların 7 günlük fatura düzenleme süresini aşabilecek şekilde düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Cevap: … gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir.

6- KDV’li Alımın Serbest Bölgedeki İşletme Tarafından İadesinde E-Fatura ve KDV Beyanı (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı-17.07.2014-21152195-35-02-430)

Özelgeye Konu Tereddüt: Serbest bölgede faaliyet gösterdiğiniz ve katma değer vergisi mükellefiyetinizin bulunmadığı belirtilerek, KDV’li olarak aldığınız malların iade edilmesinde e-faturanın nasıl düzenleneceği ile KDV beyannamesi verilmesi gerekip gerekmediği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Cevap:  397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde de belirtildiği üzere, e-fatura uygulamasına geçilmesi yeni veya farklı bir hukuki durum oluşturmamakta, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunmaktadır.

Buna göre;

-Münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işletmenizin fatura ve benzeri belge karşılığında temin ettiği malların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde, iade amaçlı bir belge (fatura vb.) düzenlenerek bu belgede; malın alış faturasının tarih ve numarasının belirtilerek, iade edilen kısma ilişkin tutarın KDV dâhil olarak gösterilmesi ve ‘% … KDV dâhildir’ açıklamasına yer verilmesi,

-Malın iadesine ilişkin bu belgede toplam bedel içerisinde gösterilen KDV’nin firmanız tarafından KDV beyannamesi ile beyan edilmemesi,

-Malın iade edildiği firma tarafından ise mal bedeli içindeki KDV tutarının iç yüzde yoluyla hesaplanarak genel hükümler çerçevesinde “İndirilecek KDV” olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

 

 

E-FATURA FORUM SİTESİNDE SORULARA CEVAPLAR

Elektronik fatura uygulaması kapsamında mükellefler tarafından e-posta ve telefon aracılığıyla sorulan soru yoğunluğunun azaltılması ve mükelleflerin sorunlarına daha hızlı, akıcı ve homojen cevap verilmesi adına e-Fatura Forum Sitesi hazırlanmıştır (http://forum.efatura.gov.tr). Bu forum elektronik fatura ile ilgili sıklıkla yaşanan sorunlara dair çözümler sunmak üzere kullanıma sunulmuştur.

Sorular ve cevapları aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır.

  • e-Fatura Diğer
  • e-Fatura Entegrasyon Yöntemi
  • e-Fatura GİB Portal Yöntemi
  • e-Fatura Java Sorunları
  • e-Fatura Mali Mühür / E-İmza
  • e-Fatura Tebliğleri
  • e-Fatura Teknik Sorular
  • e-Fatura Özel Entegrasyon
  • Genel

Forumda bugüne kadar çok sayıda soruya cevap verilmiştir. Forum önemli bir bilgi kaynağı haline gelmektedir. Aşağıda forumda cevaplanmış soruların bir kaçına yer verilmiştir.

1-    Tasfiyeye girme halinde e-fatura ve e-defter kullanımı?

Cevap (043517): Tasfiye işlemi sona erip vergi dairesi kayıtlarınız kapanmadan yani re’sen terk kaydı düşmeden e-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu kapsamında olmanız devam etmektedir.

Normal düzenlenmiş ancak ihraç kayıtlı düzenlenmesi gereken e-faturanın üzerine 3065 ihraç kayıtlı kaşesi basılıp basılmaması?

Cevap (0041608): Bu şekilde göndermiş olduğunuz fatura hatalı bir faturadır. e-faturanın çıktısının herhangi bir mali değeri olmadığından çıktısı üzerinde herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Hatalı olarak gönderilen faturayı ticari fatura ise karşı taraf reddetmeli temel faturaysa harici yollarla itiraz etmelidir. Bunun üzerine yeni bir fatura düzenlenerek açıklama alanına red veya itiraz edilen faturanın tarih ve no.sunu içerecek şekilde açıklama yapılarak işlem yapılmalıdır.

 

 

2-    Temel faturaya KEP ile itiraz edip, kayıtlara almamak?

Cevap (0035997): Temel faturalar reddedilemez, sadece itiraz edilebilir.Temel faturaya itiraz ise noter kanalıyla veya PTT ‘nin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) kanalıyla yapılabilir.Siz de yanlış düzenlenen temel faturaya, kayıtlarınıza almadan KEP yoluyla itiraz ettiyseniz kayıtlarınıza almayanız.

3-    Şirket, kendisine e-Fatura düzenleyebilir mi?

Cevap (0034343): E-fatura kağıt fatura ile aynı yasal yükümlülüklere sahiptir. Kağıt faturada ne yapıyorsanız e-faturada da onu yapmalısınız.Kendinize e-fatura kesmenizin önünde teknik olarak bir engel yoktur.Ancak Vergi usuldeki sorumluluklarınız açısından bu durumu kağıt faturayı baz alarak Vimer (444 0 189)’e danışabilirsiniz.

4-    Tek irsaliyeye iki ayrı fatura düzenlenebilir mi?

Cevap (0034895): E-fatura sisteminde teknik olarak irsaliye numarasının sadece bir kere kullanılması şeklinde bir kısıt bulunmamaktadır.

5-    Yeni yılda fatura numarası 1’den mi başlar?

Cevap (0030306): Fatura numarasındaki üç haneli birim koddan sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmesinden dolayı, 2015 yılında düzenlenen ilk faturanın müteselsil numarasının 2015000000001 olması gerekmektedir.

6-    Mal İhracatında 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura nasıl düzenlenecek?

Cevap (0044708): Gümrük işlemleri kılavuzunun hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak gümrük işlemleri kılavuzu taslağı ilgili Gümrük Bakanlığı birimleri ile koordineli olarak hazırlanmakta olup yakın zamanda taslak metin olarak efatura.gov.tr adresinde yayınlanması planlanmaktadır.

7-    GİB Portal’da arşivleme sınırı?

Cevap (0000306): GİB Portalinde arşivlenecek fatura sayısı ve fatura arşivleme süresi ile ilgili sınır bulunmamaktadır. Ancak 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portaldan silinmektedir (“6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!” uyarısını portalinizde görebilirsiniz.). Faturaları ve posta kutusu yanıtlarını saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlayacaktır.

Tüm yöntemlerde (GİB-Portal, Entegrasyon, Özel Entegrasyon) faturaları saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Arşivlemede GİB için önemli olan faturanın XML belgesidir. Çünkü bu, geçerli halidir. Bunun yanında faturaya ait zarf numarasının da bilinmesi ileride bir anlaşmazlık olduğunda araştırmayı kolaylaştıracağı için saklanabilir. Bunun dışında faturayı nasıl saklayacağınıza GİB karışmamaktadır.

Portalde arşivleme yaptığınızda arşivlediğiniz faturaları “indir” seçeneği ile bilgisayarınıza indirip saklamalısınız. Portalde arşive alıp indirmediğiniz faturaların saklanma yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumlu tutulamaz. İleride istenmeyen durumlar oluşmaması için faturalarınızı kendi bilgisayarınıza indirip yedekleme/saklama yapınız.

SONUÇ

E fatura kapsama giren kullanıcı sayısı 01.01.2016 tarihi itibariyle artacaktır. Bu nedenle e-Fatura uygulamasında, yükümlülerin bugüne kadar tereddüt ettiği hususlar ile ilgili önemli özelgeler yayımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanıcıların tereddütlerini hızlı giderebilmek için hazırlanan e-Fatura Portalında çok sayıda soruya cevap verilmiştir. Bu nedenle  E-Fatura sürecinde, ilgili tebliğ hükümleri ile birlikte tereddüt duyulan konularda diğer vergi mükelleflerine  verilen özelgelerin ve e-fatura formunda sorulmuş soruların cevaplarının da izlenmesi bu açıdan çok önemlidir.