Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

KDV İADESİ ALACAK MÜTEAHHİTLER 25 ARALIK’I UNUTMAYIN!

KDV İADESİ ALACAK MÜTEAHHİTLER 25 ARALIK’I UNUTMAYIN!

İNDİRİMLİ ORAN NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ALACAK OLAN KONUT MÜTEAHHİTLERİ 2016 YILI İADELERİNİ NAKDEN YA DA MAHSUBEN ALABİLMELERİ İÇİN EN GEÇ KASIM 2017 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE İADE İSTEMİNDE BULUNMALIDIRLAR.

Kasım 2017 beyannamesi 25 Aralık 2017 tarihine kadar verilmelidir. Bu tarihten sonra istenen vergiler vergi daireleri tarafından iade edilmemektedir.
KDV NEDEN İADE EDİLMEKTEDİR?
Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde katma değer vergisi oranı vergiye tabi her işlem için %10 olarak hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı 4 katına kadar artırmaya, %1 kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. (KDVK Md. 28).
Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının mükellefin borçlarına yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, mahsup edilecek bir vergi bulunmaması halinde nakden iade etmektedir. Yılı içinde iade ya da mahsuben alınamayan katma değer vergisi ise, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek sınırı aşan (2016 yılı için 20.600, 2017 yılı için ise 10.000 TL) mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri itibariyle belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındığı hükme bağlanmıştır.
Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasına da başlanmıştır.
NEDEN 25 ARALIK
Bilindiği gibi, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemlerini takip eden ayın 24 cü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
Buna göre; mükellefler Kasım ayı beyannamelerini 24 Aralık2017 akşamına kadar vermek zorundaydılar. Ancak, 24 Aralık 2017 günü Pazar tatili olması nedeniyle beyanname 25 Aralık akşamına kadar verilebilecektir. Bu süreden sonra verilecek beyannamelerde 2016 yılı ile ilgili vergi iadesi talebinde bulunmak söz konusu değildir.
İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.2.) bölümündeki açıklamalara göre talep etmeleri şartıyla nakden veya mahsuben geri alabileceklerdir.
Maliye Bakanlığı uygulamasına göre; süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. Örnek olarak 2016 yılında nakden veya mahsuben talep edilemeyen katma değer vergisi iadeleri 2017 yılının Kasım beyannamesinin verildiği 25 Aralıktan sonra istenmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, bu konu Vergi Usul Kanununun 114 ncü ve izleyen maddeleri kapsamında dava konusu da edilebilir kanaatindeyiz.
Nitekim Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde; izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirileceğini açıklamıştır.