Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

MUHASEBECİLERE MALİ TATİL 1 TEMMUZDA BAŞLIYOR

MUHASEBECİLERE MALİ TATİL 1 TEMMUZDA BAŞLIYOR

Sabri Arpaç

sabriarpacymm@gmail.com

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile  2007 yılından beri mali tatil yapıyor.

Tatil her yurttaşın en doğal hakkıdır. Bu hak Anayasal bir haktır.

Nitekim, Anayasamızın 49 ncu maddesinde; ‘’Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önelmeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.’’ Yine 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında; “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.’’ Şeklindedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 1 Temmuz’dan başlayarak 20 Temmuz’a kadar tatil yapacaklar.

Mali tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 sayılı Kanununda, 27 Ocak  2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6661 sayılı Kanununun 18 maddesi ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

10 yıldır uygulanan ve değişen bazı hükümleri ilk kez uygulanacak olan Kanunun 2016 yılı uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır:

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış meslek mensupları mükelleflerin, tutulması gereken defter, belge ve verilmesi gereken beyan ve bildirimleri düzenlemektedirler.

Mükelleflerin elde ettikleri gelirlerinin beyanı, vergilerinin ödenmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü gibi önemli hususları izleyip sonuçlandırmaktadırlar.

Yeminli Mali Müşavirler ise, Devletin vergi denetim elemanlarının yaptıkları işlemlerin aynısını kamunun teftiş işlemleri hariç olmak üzere her türlü denetim işlemlerini kamu adına almış oldukları sorumluluk gereği olarak yürütmektedirler.

Bu ve benzeri görevleri yerine getiren meslek mensupları ve personeli, güncel mali ve ekonomik işler nedeniyle yoğun ve yorucu iş temposu mali tatili zorunlu hale getirmiştir.

Mali tatilin amacı meslek mensuplarının, meslek mensubu yanında çalışanların, bu işlerle ilgili kamu görevlileri ile mükelleflerin dinlenme ve tatil yapmalarını sağlamaktır.

 Türkiye’de TÜRMOB kayıtlarına göre toplam SMMM ve YMM sayısı 103.011 dir. Büro ve bağlı işyerlerinde çalışanların sayısı da eklendiğinde milyona yaklaşmaktadır.

Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden olan TÜRMOB meslek mensupları sadece mükelleflerin Maliye Bakanlığı ile ilgili işlemlerini yapmamaktadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, SGK, BAĞ-KUR, Gümrük Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Vergi, İdare ve bölge idare mahkemeleri, Danıştay ile Teşvik ve Uygulama işlemleri, Belediyelere verilecek beyan ve bildirimler gibi kuruluşun görev alanına giren konularla ilgili işlemleri yürütmektedirler.

Bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren Kanun uygulaması ve süreler ile ilgili Kanunda ayrıntılı hükümler bulunmaktadır.

Mali tatil ile ilgili olarak yayınlanan 1 ve 2 seri numaralı genel tebliğler yayınlanmıştır. Aşağıda 1 Temmuzda başlayıp 20 Temmuza kadar uygulanacak olan 2016 yılı Mali Tatili ile ilgili ayrıntılı uygulama ve açıklamalar yapılmıştır.

Mali tatil 1 Temmuz 20 Temmuz arasında uygulanacak

Mali tatil, her yıl Temmuz ayının 1 nci gününden başlayıp  20’sine kadar devam eder. (20 Temmuz dahil). Haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Bu yıl 30 Haziran günü resmi tatil olmadığından, mali tatil 1 Temmuz’da başlayıp 20 Temmuz’da sona erecektir.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler

Mali tatil kapsamında olmayan süreleri bazı vergi türleri ile kamu alacağı niteliği taşıyan alacaklar açısından açıklayabiliriz. Bu vergi ve kamu alacakları; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve benzeri ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçların süreleri konusunda mali tatil hükümleri uygulanmamaktadır.

Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirim ve ödemeler ile özel kanunlarla ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması da söz konusu olmayacaktır.

1 Temmuz 20 Temmuz tarihleri arasında verilmesi gerekirken mali tatil nedeniyle verilmeyen

beyannameler 27 Temmuz’a kadar verilebilir.

Beyanname verme süreleri Kanunla belirlenen tarh ve tahakkuku beyana dayanan ve beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Doğal olarak, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür.

Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmiş ise, taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Tarh edilen vergilerin dava açma süresinin mali tatil süresine denk gelmesi halinde dava açma süresi de 27 Temmuza kadar uzayabilecektir. Ayrıca vergi, bölge idare veya Danıştay kararlarlarının mali tatil süresi içinde tebliğ edilirse bunlara itiraz ve ve temyiz süreleri de doğal olarak 27 Temmuz’a kadar uzamış olacak.

Nitekim, Mali tatil ile ilgili kanuni düzenlemede de; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Uzlaşma veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün yani 27 Temmuz’a kadar uzamış olacak.

Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesinin önünde yasal bir engel yoktur.

Öte yandan, gerek tarhiyat öncesi gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili olarak, mükelleflerin bu yönde bir talebi olmadığı müddetçe, mali tatil süresi içinde uzlaşma günü verilemeyecektir.

 

 

Devamlı bilgi verme hükümleri ile ilgili süreler

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re'sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na verilecek bilgi ve bildirimler de mali tatil hükümlerinden yararlanacaktır.

Süresinde beyan edilemeyen eksik beyan ettikleri inceleme veya takdir komisyonlarınctespit edilen vadesi veya dava açma süresi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri hakkında  mali tatil hükümleri uygulanır

İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Dava sonucu kesinleşen vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödeme süresi bir aydır. Vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Süresinde beyan edilemeyen eksik beyan edildiği inceleme veya takdir komisyonlarınca tespit edilen vergi ve cezaların dava açma, uzlaşma ve cezada indirim süreleri hakkında da mali tatil hükümleri uygulanır

Mükelleflerin hiç beyan etmediği ya da eksik beyan ettiği vergi ve cezaların inceleme elemanlarınca inceleme sonucu veya takdir komisyonlarınca İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim veya dava talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 

Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

Öte yandan, gerek tarhiyat öncesi gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili olarak, mükelleflerin bu yönde bir talebi olmadığı müddetçe, mali tatil süresi içinde uzlaşma günü verilemeyecektir.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz süreler 20 Temmuza 7 gün ekleme ile ilgiliydi. 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki hüküm ise daha işlemeyen sürenin ilavesi şeklindedir.

 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar." hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Muhasebe kayıt süreleri

Ticari işlemlerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması ile ilgili Vergi Usul kanunundaki süre üzere 45 gündür.

Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

Örneğin, mükellef (A) işlemlerini muhasebe fişi kullanarak defterlerine kaydetmektedir. 6 Temmuz 2016 tarihinde satın aldığı ürünlere ilişkin aynı tarihli alış faturasını muhasebe fişine kaydetme süresi, söz konusu faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün olup, bu süre 16 Temmuz 2016 tarihinde sona erecektir.

Ancak, söz konusu süre mali tatile rastladığından, anılan işlemin muhasebe fişine kaydedilme süresinin son günü 30 Temmuz 2016 tarihidir (bu tarih dahil). Ancak, 30 Temmuz resmi tatil olan Cumartesine geldiğinden süre 1 Ağustos’a 2016 uzayacaktır. Esas defterlere kaydetmeye ilişkin süre ise 3 Eylül 2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

Bildirme süreleri

Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir.

Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

                Örneğin bir mükellefin işini 23 Haziran 2016 tarihinde bıraktığını düşünelim. Vergi Usul kanununa göre işi terk bildirimini bir ay içinde bildirmesi gerekir. Mali tatil 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayıp 20.Temmuz 2016 tarihinde biteceği için mükellefin bildirimini yapacağı en son tarih  30 Temmuz tarihidir. Ancak, 30 Temmuz resmi tatil olan Cumartesine geldiğinden süre 1 Ağustos’a 2016 uzayacaktır.

Dava açma süreleri

Vergi matrahının hiç bilidirilmemesi ya da eksik bildirilmesi nedeniyle inceleme veya takdir komisyonu marifetiyle vergilern İkmalen, re'sen veya idarece yapılan ihbarnemelerin mükellefe veya ceza sorumlusuna tebliğ edildiğinde dava açma süresi 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme (Adli tatil) süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

Örneğin, vergi inceleme elemanı tarafından ikmalen tarh edilen vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe 20 Haziran 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.Tarhiyata karşı dava açma süresi 30 gün olup bu süre  20 Temmuz 2016 tarihinde sona erecektir. Ancak, 2016 yılı için mali tatil 1 Temmuz 2016 tarihinde başladığından dolayı, söz konusu sürenin mali tatile rastlayan 14 günlük kısmı işlemeyecek ve dava açma süresi mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 14 gün uzamak suretiyle 7 Ağustos 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Ancak, 7 Ağustos’un  resmi tatil Pazar olması nedeniyle bu süre 8 Ağustos’a sarkacaktır. Bu kez de adli tatil 5 Ağustos 2016 tarihinde başladığından dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü (5 Eylül 2007) izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak ve söz konusu sürenin son günü 12 Eylül 2016 tarihi olacaktır.

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesi mali tatil kapsamındadır.

Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. Mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgeleri bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Öte yandan, vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belgelerinin ibrazının talep edilmesi ve söz konusu talebe ilişkin olarak da mükellefe tanınan sürenin son gününün mali tatile rastlamış olması halinde, bu sürenin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış olacaktır.

Ancak, Mali tatil ile ilgili Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler yapılabilir. 

 

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Yani, vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme haklarından herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30’dür. Tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Öte yandan, mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri ile ilgili olarak da yukarıda yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri ise mali tatil süresi içerisinde de muhataplarına bildirilebilecek olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler.

27 ocak 2015 tarih ve 29606 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan 6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hüküm, "Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.

Mali tatil kapsamında olan ve  Maki tatil ile ilgili olarak yayınlanan Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı 10 numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere,

- Verilme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 27 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihi,

- Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 25 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 tarihi mesai saati bitimi olacaktır.

İlgili kanunlarına göre temmuz ayında verilmesi icap eden ve verilme süreleri mali tatile rastlayan beyannameler için dileyen mükellef ve sorumluların mali tatil süresi içerisinde de beyanname vermeleri imkan dahilindedir. Bu şekilde verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin, en geç 5604 sayılı Kanuna göre belirlenen sürelerde ödenmesi gerekmekle birlikte, istenirse söz konusu sürelerden önce ödenebilecektir.

Mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayan süreler

Aşağıdaki süreler için mali tatil uygulanmaz:

- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik süre,

- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, belirtilen ödeme süresi,

- Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen Harçlar Kanununa göre verilen (1) ve (4) No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.