Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

TURİZM YATIRIMI BELGELİ OTELİN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ OLDUĞU

TURİZM YATIRIMI BELGELİ OTELİN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ OLDUĞU

       Sabri Arpaç

               Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Turizm Yatırım Belgesine istinaden inşaa edilen otellerin 5 yıllık geçici emlak vergisi istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı ve koşulları bu yazımızın konusu olacaktır.

              Bilindiği üzere; Emlak Vergisi Kanununun 5/b inci maddesinde; ‘Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.’ Şeklinde hüküm altına alınmıştır.

                Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrasında, "Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Emlak Vergisi kanununun;

33 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasında, yeni bina inşa edilmesinin vergi değerini değiştiren (tadil eden)  sebep olduğu;

23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bina vergisi bildirimi verileceği,

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren bina vergisi mükellefiyetinin başlayacağı,

Hükme bağlanmıştır.

           Yukarıdaki yasal düzenlemelere göre konuyu anlaşılır hale getirmek için bir örnekle açıklamalarımıza devam edelim.

 Bu itibarla, Kültür ve Turizm Bakanlığından otel binanız için 24/05/2002 tarihinde aldığınız turizm yatırım belgesinde işletmenin açılma tarihi 24/05/2006 olarak belirlenmiş olduğundan otel inşaatınızın bitiş tarihi olan 24/02/2014 tarihi itibariyle geçici bina vergisi muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 33 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasında, yeni bina inşa edilmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu; 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bina vergisi bildirimi verileceği, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren bina vergisi mükellefiyetinin başlayacağı hükme bağlanmıştır.

 Buna göre, 24/02/2014 tarihinde inşaatı biten otel binanıza ait emlak (bina) vergisi mükellefiyeti 2015 yılından itibaren başlamaktadır.

             Aynı Kanunun 5 inci maddesinde;

            "...

          (b)Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

             ...

        Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. Ancak bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

        Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı yılın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.(Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.)" hükmüne yer verilmiştir.

       Ayrıca, konu ile ilgili olarak 12/5/2011 tarih ve 2 no.lu Emlak Vergisi Kanunu Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

        Öte yandan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrasında, "Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

       Bu itibarla, Kültür ve Turizm Bakanlığından otel binanız için 24/05/2002 tarihinde  aldığınız turizm yatırım belgesinde işletmenin açılma tarihi 24/05/2006 olarak belirlenmiş olduğundan otel inşaatınızın bitiş tarihi olan 24/02/2014 tarihi itibariyle geçici bina vergisi muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.