Untitled 2

Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Vergi ve muhasebe ilkeleri doğrultusunda beyannamelerin kontrolü
 • Vergi, muhasebe, sosyal güvenlik danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlıklarının takip ve sonuçlandırılması
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında mükellefi temsil ve savunma
 • Proje analizi ve vergi avantajları
 • Yabacı kurumlara vergi ve muhasebe mevzuatları hakkında danışmanlık
 • Arızi danışmanlık ve standart dışı işlemler
 • Kontrol ve revizyon işlemleri
 • Firma muhasebe sisteminin kurulması
 • Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma
 • Hakemlik
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemleri
 • İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan inceleme

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK VE DENETİM HİZMETLERİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK VE DENETİM HİZMETLERİ

 • 3568 sayılı Yasa yasaya göre Yeminli Mali Müşavirlerin yetkisine verilen gelir, kurumlar vergisi denetimi ile beyannamelerinin tasdiki
 • Katma değer, özel tüketim, gelir ve kurumlar vergisi mahsup ve iade işlemleri
 • Şahıs ve şirketlerin dönem içi ve dönem sonlarında hesap ve işlemlerinin vergi mevzuatı açısından denetlenmesi ve raporlanması
 • İşletme iç denetim sisteminin revizyonu, çek, senet, stok, kanuna aykırı işlemler niteliğindeki işlemlerin denetimi ve sistemin iyileştirilmesi
 • Enflasyon muhasebesi işlemlerinin denetimi
 • Muhasebe organizasyonunun kurulması, revizyonu ve iyileştirilmesi
 • Diğer kamu kuruluşlarınca istenen mali rapor ve tasdik hizmetlerinin sunulması

MALİ ANALİZ VE KURUMSAL FİNANSMAN

MALİ ANALİZ VE KURUMSAL FİNANSMAN

 • Şirket değerlendirmeleri
 • Şirket birleşmeleri, bölünmeleri ve satın almalar konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Proje finansmanı konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Özelleştirme işlemlerinde danışmanlık hizmetleri
 • Şirketlerin mali tablolarının finansal analizi

 

KREDİ RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

KREDİ RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

 • Vadeli mal satışı ve kredi kararı alma sürecinin belli adımlarını daha etkin hale getirerek mali performanslarını iyileştirmek ve operasyon verimliliğini arttırmak isteyen her türlü kuruluş için geliştirilmiş bilgisayar programı destekli bir kredi risk değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.
 • Firmaların 3 yıllık finansal ve finansal olmayan verilerinden hareketle belirlenen kriterler doğrultusunda derecelendirilmesi ve bu sayede risk durumunun değerlendirilmesi temel hedefimizdir. Uluslararası kabul görmüş değerlendirme yöntem ve teknikleri ile şirketimizin yapmış ve yaptırmış olduğu testler ve deneyimler neticesinde üretilen kriterlere göre oluşan bir modeldir.
 • Şirketimiz bu model çerçevesinde müşterilerinin doğrudan kredi müşterileri veya kredili mal sattıkları müşterilerin ödeme kabilyetini ve taşıdığı riskleri değerlendirme hizmeti vermektedir.

DİĞER HİZMETLER

DİĞER HİZMETLER

 • Borsa sermaye piyasası konularında danışmanlık
 • Dış ticaret, kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye konularında danışmanlık
 • Gümrük mevzuatı ve Serbest Bölgeler konularında danışmanlık
 • Taşınmaz mal konusunda danışmanlık
 • İhale mevzuatı konusunda danışmanlık
 • Hürriyeti bağlayıcı mali suçlar konusunda danışmanlık
 • Muhasebe, vergi hukuku ve diğer mali mevzuat alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi
 • Sosyal güvenlik hukuku konularında danışmanlık
 • Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri tasdiki
 • gümrük beyannamesi tasdiki

ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN VEYA YENİDEN DEĞERLEMEDEN OLUŞAN FONUN SERMAYEYE EKLENMESİNDE, EKLENEBİLİR FONUN TESPİTİ

ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN VEYA YENİDEN DEĞERLEMEDEN OLUŞAN FONUN SERMAYEYE EKLENMESİNDE, EKLENEBİLİR FONUN TESPİTİ

 • Maliyet artış fonu – gayrimenkul / iştirak satış karı v.b. sermayeye eklenmesinin tespiti
 • Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi
 • Limited şirketlerin kuruluş, nev’i değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık ve değer tespiti
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdiki işlemleri
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 • Servet ve varlık incelemeleri
 • Erteleme, taksitlendirme formları talep ve değerlendirme konusu meblağ
 • Doğal afetlerde terkin işleri
 • Stok değerlemesi
 • 3984 sayılı Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
 • Kuruluş işlemleri
 • Değişiklikler
 • Adres değişikliği,
 • Pay devirleri,
 • Adi ortaklık,adi komandit ve kollektif şirketler, kooperatifler, eshamlı komandit ve limited şirketler, anonim şirketler ana sözleşme değişiklikleri ve
 • sermaye artış işlemleri,
 • Yabancı sermayeli şirket kuruluşu,
 • Şekil değiştirme,
 • Birleşme,
 • Bölünme