Untitled 2

ozelge

İşverenin Gerçek Usulde Mükellef Olması Halinde Gelir Vergisi Tevkifatı

18/03/2016

Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler

01/03/2016

Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

26/02/2016

Çinicilik ile yüzük kolye ve benzeri süs eşyaları üstüne çini taşının işlenmesi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı

23/02/2016

Cami alemi yapımı faaliyeti nedeniyle serbest meslek kazançlarında istisna hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı

23/02/2016

Serbest meslek defteri tasdik ettirmeksizin yapılan mesleki faaliyet nedeniyle vergi sorumlularınca yapılan vergi tevkifatının mahsubu hk.

19/02/2016

Yatırım teşvik belgesi

19/02/2016

Serbest meslek faaliyeti kapsamında zorunlu olarak yaptırılan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe bedelinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

18/02/2016

On koltuk kapasiteli minibüs ile gerçekleştirilecek şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde vergileme hk.

18/02/2016

Yurt dışı pirim ödemesinin Türkiye'de vergilendirilmesi

18/02/2016

Serbest bölgede üretilen yazılım programının elektronik transfer yöntemi ile ihraç edilmesi durumunda ücret istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı.

17/02/2016

Yurt dışında çalışan eşten dolayı ücretli çalışan eşin asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı

17/02/2016

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrencinin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.

17/02/2016

Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

17/02/2016

Esnaf Muaflığı

17/02/2016

Hindistan mukimi şirkete verilen danışmanlık hizmeti karşılığı Hindistan'da yetkili makama ödenen tevkifatın Türkiye'de ödenecek gelir vergisi ve gelir geçici vergiden mahsubu.

17/02/2016

Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek

17/02/2016

Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin gelir vergisi istisnası

17/02/2016

Kemik üzerine yapılan minyatür, gravür, hat ve tezhip çalışmaları nedeniyle esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı.

17/02/2016

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçede kiralanan işyeri dolayısıyla basit usul mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.

17/02/2016

Ar-Ge Merkezinde çalışan personelin servis ve yemek giderlerinin Ar-Ge harcaması sayılıp sayılmayacağı.

16/02/2016

Serbest meslek kazanç istisnası (Resim-İllüstrasyon-Seramik ve Cam sanatı)

16/02/2016

Kantin işletmeciliği faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.

16/02/2016

İhtiyaç Sahibine Yapılan İnşaat Malzemesi Yardımının Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

16/02/2016

İhtiyaç Sahibine Yapılan İnşaat Malzemesi Yardımının Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

16/02/2016

Resim,heykel ve enstalasyon çalışmaları.

02/02/2016

Mükellefin eşinin önceki evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı

01/02/2016

Far temizliği işinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği

01/02/2016

Golf turnuvalarında sporculara yapılan ödemeler

11/01/2016

Elektronik eşya tamir ve bakım işinden dolayı basit usul vergilendirme.

07/01/2016

Serbest meslek faaliyetine ilişkin alacağın sonradan icra takibiyle tahsili halinde vergilendirme.

07/01/2016

Kamu kurumuna yapılacak ayni ve nakdi bağışın gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

18/12/2015

Kurumunuzca satın alınan yazma eserler dolayısıyla yapılan ödemelerde tevkifat oranı.

04/12/2015

Avustralya Büyükelçiliğinden ve Türkiye'deki işverenden elde edilen ücret geliri

03/12/2015

Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücretin mesleki gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

03/12/2015

Yapılan buluşun noter belgeli olarak kiralanmasından elde edilecek gelirin sınai mülkiyet haklarında istisna kapsamına girip girmeyeceği

02/12/2015

Vergi Tevkifatı ve Damga Vergisi

26/11/2015

İkinci ticari taksi sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeceği

17/11/2015

Satın alınan tarihten sonra tapusu yenilenen dairenin satılması durumunda değer artış kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı

09/11/2015

İşlenmiş ağaç ürünlerinden oyma ve benzeri usullerle yapılan pipoların satışında vergi muafiyeti

06/11/2015

Fason Piliç Üretiminden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı.

06/11/2015

Serbest meslek faaliyetinin terk edilmesinden sonra elde edilen kazancın vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

06/11/2015

Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve yumurta elde edilmesi.

04/11/2015

İşçilere yapılan ayni yardımların vergisel durumu hk.

03/11/2015

Fotoğraf, heykel, animasyon içeren video, desen ve tasarım çalışmalarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

03/11/2015

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün üzerinde bulunduğu arsanın bir kısmının vakfa ait olması nedeniyle yapılan ecrimisil ödemelerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

03/11/2015

Birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve işyeri kira geliri nedeniyle beyanname verilmesi halinde Serbest Bölgeden elde edilen ücretin dikkate alınıp alınmayacağı

02/11/2015

Üniversite adına yapılan öğrenci bulma, kayıt alma hizmetinin vergilendirilmesi

23/10/2015

Devlet üniversitesinde eğitim gören oğlu için yapılan harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak düşülüp düşülmeyeceği

16/10/2015

Yurt dışında mukim Türk vatandaşının Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi.

06/10/2015

Almanya'da ikamet eden yurt dışından sorumlu şirket müdürüne ödenen ücretin ne şekilde vergilendirileceği.

07/10/2015

Özel inşaatta çalışan işçilerin vergilendirilmesi hk.

18/09/2015

Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketince serbest meslek erbabına yapılan ödeme hk.

18/09/2015

İflas ertelemesi nedeniyle atanan kayyıma firma tarafından yapılan aylık ödemelerin Asliye Tic. Mahkemesine yapılmasından dolayı şirketin G.V. ve Damga V. hesaplayıp hesaplamayacağı

14/09/2015

Aralık 2014 - Ocak 2015 dönem ücretinin 2014 yılında tahakkuk ettirilen tutarının vergilendirilmesi

14/09/2015

Fransadan elde edilen özel ve devlet emeklilik gelirinin vergilendirilmesi hk.

14/09/2015

Ziraat Odasının Lisanslı Depoculuk faaliyetinde stopajdan muaf olup olmadığı hakkında

15/09/2015

Gayrimenkul Sermaye İradının beyanında indirilecek giderler.

11/09/2015

Şirket aktifinde bulunan işyeri için ödenecek kira tutarı

11/09/2015

Kamyon sahibi çiftçinin vergilendirilmesi hk.

11/09/2015

Hattatlık faaliyetinin gelir vergisinden (esnaf muaflığı) muaf olup olmadığı hk.

11/09/2015

Yurtdışı lisans diplomasına sahip personelin elde ettiği ücret gelirinde Ar-Ge istisnası

08/09/2015

Mezarlıkta kabir temizliği, çiçeklerin sulanması ve düzenlenmesi faaliyeti

08/09/2015

Esnaf Muaflığı

08/09/2015

Ar-Ge Harcamalarında İstisna Uygulaması

07/09/2015

4/B ve 4/C statüsündeki emekli olacak personele ödenecek iş sonu tazminatına tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

04/09/2015

Kitap yazarının yazdığı kitabını dağıtıcı firmalara vererek satışının onlar tarafından yapılması durumunda elde ettiği kazancın vergilendirilmesi

04/09/2015

Türkiye'de yürütülen proje nedeniyle yurtdışından elde edilen ücret

04/09/2015

Şofben ve petek ilavesi harcamalarının gider yazılıp yazılmayacağı hk.

07/09/2015

Norveç ve Türkiye mukimi kişinin Türkiyede elde ettiği kira gelirinin vergilendirilmesi

01/09/2015

Sac ekmeği,yufka imalatı ve ticaretiyle ilgili faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği

31/08/2015

Zirai faaliyetin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk

20/08/2015

Zirai faaliyetin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk

20/08/2015

Bedelsiz olarak kayınvalide ve kayınpederin ikametlerine bırakılan gayrimenkul için emsal kira bedeli uygulanacağı.

19/08/2015

Amortisman

18/08/2015

Turist kafilesine eşlik eden yabancı uyruklu kişiye doğrudan ödenen bedellerin ve elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

18/08/2015

Yönetmenlik faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan istisna hükmünden geçmişe dönük olarak yararlanılıp yararlanılmayacağı.

17/08/2015

Serbest meslek kazancında Aralık ayına ait faturaların ertesi yılın Ocak ayında ödenmesi halinde indirim konusu yapılacağı dönem ile iş yerine ilişkin ödenen sigorta bedellerinin giderleştirilmesi.

17/08/2015

AR-GE personelinin telafi çalışmaları

17/08/2015

MadeniPara ile Çalışan Otomotik Makine ile Yiyecek İçecek Satışı

14/08/2015

Türkiye'de faaliyet gösterilen şubede istihdam edilen personele gelir getirici faaliyete başlamadan ödenen ücretlerin GVK'nın 23 üncü maddesine göre değerlendirilmesi

12/08/2015

Duvar resmi, özgün baskı resim, desen ve resim çalışmaları.

12/08/2015

Bilirkişi ücretine engellilik indirimi uygulanıp uygulanmayacağı

11/08/2015

Kemik süsleme çalışmalarının Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

11.05.2016

Emlak vergisinin gayrimenkul sermaye iradından indirimi

10/08/2015

Grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmalarından elde edilen kazancın GVK'nın 18'inci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı.

10/08/2015

Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekalet ücretlerinin vergilendirilmesi hk.

27/07/2015

Ev Kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerinin belediyece alınması

23/07/2015

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

15/07/2015

Serbest bölgelerdeki fason işçliğinde ücret ve gelir vergisi istisnası

29/06/2015

Platformlu kayar kasa kamyon sahibinin bu faaliyeti dolayısıyla basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı hk.

25/06/2015

ARIZİ SERBEST MESLEK KAZANÇ

22/06/2015

Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme,renklendirme işinin vergilendirilmesi

22/06/2015

Spor antrenörlüğü ve spor danışmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi

19/06/2015

İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetlerin ve yurt dışından elde edilen ücretin vergilendirilmesi

19/06/2015

Arızı Serbest Meslek Kazancı

18/06/2015

Psikolojik danışmanlık hizmetinin meslek erbabı ve yanında çalışanlar tarafından verilmesi durumunda elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

17/06/2015

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin muaf tutulduğu aidatların durumu

17/06/2015

Serbest meslek erbabının yanında çalışan personelini dil eğitimi için yurt dışına göndermesi durumunda yapılan masrafların vergi kanunları karşısındaki durumu.

15/06/2015

Gerçek usulden basit usule geçiş hk.

11/06/2015

Birlikte elde edilen mesken, işyeri kira geliri ve kar payının beyanı

22/06/2015

Sağlık kurulu raporu uyarınca gayrimenkul sermaye iradı muafiyeti hk.

22/06/2015

GMSİ tevkifat iadesinde cari yıl kira kontratı aranılmayacağı

19/06/2015

Hal komisyoncusunun elde ettiği komisyon gelirinde gelir vergisi tevkifatı

18/06/2015

Bern Büyükelçiliğinde çalışma dolayısıyla alınan ücretin vergilendirilmesi.

08/06/2015

Dar mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyanı

17/06/2015

Tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finens kurumları aracılığıyla yapmak zorunda olan mükellefin bu tahsilatları için POS cihazı kullanıp kullanamayacağı

17/06/2015

İşin başında bilfiil bulunmaması durumunda basit usulde mükellef olup olmayacağı

08/06/2015

Ortak mülkiyete konu olan gayrimenkulden elde edilen kira gelirinin beyanı

08/06/2015

NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN DERİLERE VERGİ TEVKİFATI

08/06/2015

Fason süt üretimi ve vergi tevkifatı.

04/06/2015

Konsoloslukta çalışan kişinin ücretinin vergilendirilmesi hk.

27/05/2015

Gelir Vergisi Tevkifatı Hk.

25/05/2015

Aile danışmanlık hizmetinin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı ile uygulanacak kdv oranı

08/05/2015

Akvaryum balığının üretimi ve satışının vergilendirilmesi

07/05/2015

Gelir Vergisi

06/05/2015

Mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen cezaların meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

04/05/2015

Değer artış kazancında ilk iktisap tarihinin tespiti.

28/04/2015

Sosyal güvenlik müşavirliği faaliyetinde bulunan bir kişinin nasıl vergilendirileceği

21/04/2015

Evlenme yardımı

07/04/2015

Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince "Araştırma Projesi"nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.

01/04/2015

AR-GE İndirimi

27/03/2015

Serbest Meslek Faaliyeti

19/03/2015

"Kaçak akaryakıt"

10/03/2015

Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı.

09/03/2015

Ahşap masa ve sehpa ayaklarının oymacılığı faaliyetinin basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı

05/03/2015

Sokak hayvanlarının bakımı için kurulan barınakta çalışan kişiye ödenen ücretin gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi

02/03/2015

Zirai ürün satan şirketin kendi ürettiği zirai ürünlerin satışından tevkifat yapılıp yapılmayacağı

27/02/2015

Kalkınma Ajansı personeline ekspertiz ücreti, yol, ve konaklama giderleri için ödenecek ücret için gelir vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

25/02/2015

Hayvansal atık alımında belge düzeni ve gelir vergisi tevkifatı

23/02/2015

Engelli İndiriminin hangi tarihten itibaren uygulanması gerektiği hk.

19/02/2015

Midye üreticiliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

17/02/2015

Merkezde yıllık kirası 2.000,-TL'ye kiralamış olduğunuz işyerinde benzinle çalışan bahçe tırpanı, ağaç kesme motoru, sebze tarlası çapalama motoru, elektrik üreten jeneratör

10/02/2015

Mobilya çizimi teknik detaylandırma ve danışmanlık hizmetlerinin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı

09/02/2015

Çocuğa ödenen ücretin gider yazılıp yazılamayacağı

05/02/2015

Çocuğa ödenen ücretin gider yazılıp yazılamayacağı

05/02/2015

Kollektif şirketin sermaye şirketi ile birleşmesi halinde vergilendirme ve beyan.

02/02/2015

Neo Grup Tasarım Mühendislik Bilgi İletişim ve Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti.

30/01/2015

Kullanılmış mobilya ve beyaz eşya alım satımında basit usulden faydalanılıp faydalanılamayacağı.

30/01/2015

Mimari projenin izinsiz kullanımı nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen telif hakkı tazminatının vergilendirilmesi

30/01/2015

4077 sayılı Kanun kapsamında yapılan satışlar için işyeri açılması durumunda esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

30/01/2015

Sporculara ödenen ücretler üzerinden yapılacak vergi tevkifatı ve asgari geçim indirimi

30/01/2015

Gerçek usulden basit usule geçiş

28/01/2015

Serbest Meslek faaliyetinde kullanmak üzere bedelsiz kiralanan araç için gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, araca ait bakım, benzin masraflarının gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği,

27/01/2015

2014 yılına ilişkin sigorta poliçe bedellerinin 2013 yılında ödenmesi durumunda hangi dönemde giderleştirileceği.

23/01/2015

Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi

09/01/2015

Devremülk hakkının kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelir vergilendirilmesi.

09/01/2015

Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen montaj tasarım hizmeti ve malzeme temini işinin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.

16/03/2016

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucu elde edilen kazancın vergisel boyutu

07/03/2016

Köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti

03/03/2016

KURUMLAR VERGİSİ

01/03/2016

Okullarda ısınma amaçlı kullanılacak LPG için gerekli altyapının oluşturularak bedelsiz teslim edilmesi ve akabinde bedelsiz olarak LPG bağışlanmasında belge düzeni ve Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV

24/02/2016

Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşup oluşmayacağı

24/02/2016

İsviçre mukimi firmadan alınan SAP yazılım kullanım bedelleri ve söz konusu yazılımın uyarlanması amacıyla yapılan harcamaların giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması

24/02/2016

Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı

24/02/2016

Derneğin iktisadi işletmesinin yapacağı bağış ve yardımlar

19/02/2016

Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu.

18/02/2016

Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

18/02/2016

Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.

26/02/2016

Kurumlar vergisinden muaf olan özel bütçeli kamu kurumunun ÖKC kullanıp kullanamayacağı hk.

24/02/2016

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin vergisel durumu

23/02/2016

Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmaz satışının KV ve KDV' den istisna olup olmadığı

22/02/2016

Vakıf iktisadi işletmesinin Anonim Şirkete dönüşmesinde KV. ve DV. uygulaması

19/02/2016

Makbuz Karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına Yapılacak Ödemenin Şirketin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

18/02/2016

Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin IGPS Sabit Referans İstasyonunu kullanımı karşılığında alacağı bedelin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı

17/02/2016

Şirket tarafından Belediyeden kiralanan yere ait 2013 yılı kira ödemesinin 2014 yılında yapılması durumunda ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

17/02/2016

Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi.

17/02/2016

Dernek adına alınan ayni bağış ve yardımların dernek iktisadi işletmesine aktarılması durumunun KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirilmesi.

17/02/2016

TURQUALITY Destek Programı kapsamında hibe niteliğinde alınan tutarların gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği ve hangi hesapta izleneceği.

17/02/2016

Taşınmaz satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu.

17/02/2016

İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.

17/02/2016

6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

17/02/2016

Şirket ortağından kiralanan araca ait giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayaacağı.

17/02/2016

Bina Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi

17/02/2016

Teşvik belge.nin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik bel. kapanma tarihinden sonra gerçekleştirilen makinelere yapılan harcamalar için ind.kv si uyg.dan yararlanılıp yarar

17/02/2016

Dernek Tarafından Şirkete Yapılan Kira Ödemelerinin KV ve KDV Açısından Değerlendirilmesi

17/02/2016

Tasfiye halindeki şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-d maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı.

17/02/2016

Merkezi yurtdışında bulunan firmaca yapılan ekipman ve malzeme teslimleri ile Türkiye'deki şubece ifa edilen yerli malzeme temini ile kurulum hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

17/02/2016

İş görüşmesi yapmak ve müşteri ağırlamak için yat kiralamanın vergisel boyutu.

17/02/2016

Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği

17/02/2016

Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda Kurumlar Vergisi uygulaması.

17/02/2016

Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.

17/02/2016

Patentli buluşun seri üretime tabi tutulması ve üretiminin fason olarak yaptırılması halinde sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması hk.

17/02/2016

Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

17/02/2016

Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

17/02/2016

Ecrimisil ödeyerek kullanım hakkına sahip olunan hazine adına kayıtlı 2/B arazinin zilyetliğinin üçüncü kişilere devrinden elde edilecek kazancın kdv ve kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.

17/02/2016

Lunapark oyuncaklarının imalatı ve kurulumu işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı ve yapılan ödemelerin kdv ve geçici vergi matrahında dikkate alınıp alınmayacağı hk.

12/02/2016

Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi.

04/02/2016

Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

12/01/2016

İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı

05/01/2016

Şirket ortaklarının şirketin finansmanını sağlamak için aldıkları krediyi şirkete vermeleri halinde faiz ve giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

08/01/2016

Ar-Ge Merkezi belgesinin mükellefin talebi doğrultusunda iptal edilmesi durumunda vergilendirme.

06/01/2016

Reklam ve tanıtım faaliyetleri için şirkete düzenlenecek fatura bedelinin pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak yasal defterlere kaydedilip kaydedilmeyeceği ve faturada yer alan KDV'nin indirilip indirilemeyeceği

31/12/2015

Yurt dışında yapılan inşaat işinde Kurumlar Vergisi

08/12/2015

İhtiyati tedbir konulan hesapta bulunan tutarlara işletilen faiz tutarların mahkeme kararına göre alacaklılara dağıtılması ve gelir kaydedilmesi.

04/12/2015

Şirket tarafından icra müdürlüğünün banka hesabına yatırılan bedeller üzerinden icra müdürlüğü adına yapılan gelir vergisi kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği hk.

01/12/2015

Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

03/11/2015

Kültür varlıkları kapsamında değerlendirilen taşınmaz için yapılan bağış ve yardımlar.

24/11/2015

Kurum aktifinde iki yıldan uzun bir süre ile kayıtlı bulunan gayrimenkul ile OSB’de yer alan gayrimenkulün faaliyette bulunmadan satılması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası.

05/11/2015

XXX İnş.A.Ş.-YYY İnş.A.Ş. Adi Ortaklığının yaptığı inşaat işinde onay tarihi bulunmayan dökümanda geçici kabul tarihinin belirlenmesi

19/11/2015

Tarımsal Sulama Kooperatifinin elektrik üretimi karşılığında fatura düzenleyip düzenlemeyeceği

12/11/2015

Tedarikçi firma vasıtasıyla aylık kira bedeli karşılığında sağlanan10 yıllık veri depolama hizmetinin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

11/11/2015

İş Ortaklığının iade alacağını alabilmesi için teminat mektubunun kimin adına düzenlenmesi gerektiği

02/11/2015

Birliğinin faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hk.

27/11/2015

Yatırım teşvik belgesi kapsamında geçmiş dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara düzeltme yoluyla indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı

18/12/2015

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketin otogarlara ödediği tahsilat fişi, tahsildar makbuzu, otogar çıkış fişi ve garaj çıkış fişi bedellerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.

09/11/2015

6306 sayılı Kanun kapsamında alınan kira yardımının vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

06/11/2015

İtalya mukimi firmadan EMU Elektrikli Tren Seti Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu.

02/11/2015

Teknokent bölgesinde geliştirilen otomasyon-yazılım sistemi üzerinde çalışılarak verilen kişisel dozimetre hizmetlerinin KVK yönünden vergilendirilmesi

27/10/2015

Emisyon primi dağıtılmaksızın sermaye azaltımına gidilip gidilmeyeceği.

20/10/2015

Başka firma adına ödenen harçların gider yazılıp yazılamayacağı

07/10/2015

Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi.

06/10/2015

Eğitim-öğretim kazanç istisnası ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

06/10/2015

Dernek tarafından düzenlenecek proje ve şenlik kapsamında bağış alınması ve maliyetin katılımcılardan karşılanması durumunda iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı.

15/09/2015

Devam eden yurtdışı inşaat işine ait hasılatın Grup Şirk. borç verilmesi, vadeli/vadesiz hesaplarda ve diğer para birimlerine çevrilerek değerlendirilmesi halinde istisna uygulaması

14/09/2015

Serbest bölgelerde müşterek genel giderlerin dağıtılması.

14/09/2015

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

14/09/2015

İşletmede Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Sat-Kirala-Geri Al Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

07/09/2015

Uluslararası taşımacılık faaliyetinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi.

04/09/2015

Konut yapı kooperatifinin faaliyetinde kullandığı aracı satması halinde muafiyet şartlarını ihlal edip etmeyeceği hk.

04/09/2015

Finansal kiralamaya konu mala ilişkin tahsil edilemeyen kira bedellerinin giderleştirilmesi.

04/09/2015

Hindistan'da mukim firmaya verilen ham petrol depolama tanklarının mühendislik, parametre dizaynı ve tasarımı için sondaj çalışmaları nedeniyle yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

03/09/2015

TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin bitiş tarihinden sonra 5746 s. Kanunla sağlanan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanıp yararlanılamayacağı

02/09/2015

Şirket yetkilileri ve müşterileri için konut olarak kiralanan gayrimenkule ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

02/02/2015

Sipariş üzerine gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri nedeniyle ara dönemlerde tahsil edilen tutarlar üzerinden yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu.

02/02/2015

Almanya mukimi şirketten isim hakkının satın alınması halinde yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

02/02/2015

Tek hizmet işletmesinin kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği hk.

01/09/2015

Ürün tanıtımı ve reklam kampanyalarının yürütülmesi amacıyla marka ve ürünlere ait ambalaj ve diğer görsellere ilişkin tasarım hizmetlerinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı hk.

01/09/2015

TUGS'a kayıtlı römorkör hizmetine ilişkin Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı.

01/09/2015

Yurt dışı inşaat organizasyon işinin vergilendirilmesi.

28/08/2015

Taşınmazların 2 yıl tam süre ile şirket aktifinde bulundurulması ile ilgili sürenin tespiti

31/08/2015

Aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışı,kiralanması ve geri alınmasında Kurumlar Vergisi, KDV ve Harç uygulaması.

24/08/2015

Yurtdışında yapılacak cami inşaatına ait harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

24/08/2015

Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve internet üzerinden beyanname verme ve form Ba-Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.

20/08/2015

Kooperatife ait arsanın icra yoluyla satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı.

20/08/2015

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik müşterilere emlak aracılığı faaliyetinin vergilendirilmesi

19/08/2015

Özel şirket tarafından ihale edilen ve birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra düzenlenen fatura üzerinden vergi kesintisi yapılıp

18/08/2015

Almanya mukimi şirketten geçici kabul rejimiyle asfaltlama makinesi temini ile bu makinelerde yabancı şirket personelinin çalıştırılması karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

18/08/2015

Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarlarının zarar elde edilmesi halinde kar payı kapsamında değerlendirilmesi.

18/08/2015

Geçmiş döneme ilişkin hesaplanan faizin gider olarak yazılıp yazılmayacağı ve dönemsellik ilkesi gereğince hangi dönemde beyan edileceği.

18/08/2015

Şirketin özkaynakları kullanılarak yapılacak bedelsiz sermaye artırımında imtiyaz sahibi ortaklara verilecek bedelsiz hisse senetlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

14/08/2015

Kurumlar Vergisi Kanununun 19/1 maddesi kapsamında yapılan birleşmelerde, sermaye artırımında denkleştirme hesabı kullanılması ve azınlık pay sahipleri için ayrılma akçesi ödenmesi.

14/08/2015

Satılan mallara ilişkin nakliye giderinin maliyet bedeli veya genel gider olarak kurum kazancından indirimi

14/08/2015

İlişkili kişi tanımında yer alan "kurum" tabirinin kapsamı.

11/08/2015

İcra kanalı ile avukatlık ücreti ve iş sözleşmesine istinaden verilen temlik bedelinin vergilendirilmesi

10/08/2015

Türkiye'den yurtdışı mukimi firmalara verilen hizmetler

23/07/2015

Dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

22/07/2015

Kısmi Bölünme

21/07/2015

Yurt dışında yapılan, inşaat, onarım, montaj işi ve bu işe ilişkin malzemelerin yurt içinden ve yurt dışından temin edilmesi durumunda istisna uygulaması.

19/06/2015

İştirakler hesabında meydana gelen azalışın kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilip indirilmeyeceği.

18/06/2015

İş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığını oluşturan şirketin farklı bir işine ait vergi borçlarına mahsuben iadesi.

17/06/2015

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan şirkete KOSGEB tarafından, makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım, hizmet alımı için yapılan hibe desteğinin kurumlar vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

17/06/2015

Birliğin destekleme ve fiyat istikrar fonu gider hesabından kullandığı krediler ile bu kredilere ait faizlerin yeniden yapılandırılması işleminin kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi.

16/06/2015

Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

15/06/2015

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurumlar vergisi mükellefiyeti.

16/06/2015

Kooperatife ait arsanın satışı ve istifa eden üyelerin hisselerinin kooperatif tarafından satın alınması

12/06/2015

Yurtdışında mukim kişilerin Türkiye' de tedavi ve ameliyatlarının yapılabilmesi için verilen hizmetler

12/08/2015

Yurt dışındaki firmalardan internet üzerinden yapılan alışverişlerde, yapılan mobil ödemeler için aracılık hizmeti veren şirketin tevkifat sorumluluğu.

12/06/2015

Batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işinin inşaat, onarım, montaj işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

11/06/2015

Faiz gelirleri üzerinden yapılan kesintilerin nakden veya mahsuben iadesinin yapılıp yapılamayacağı hk.

11/06/2015

………. Birliği tarafından verilen dekonta istinaden yapılan ödemelerin gider kaydedilip edilemeyeceği.

11/06/2015

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün kurumlar vergisi mükellefiyeti.

11/06/2015

TUGS'a kayıtlı gemiler kullanılarak yapılan deniz inşaat işlerinden elde edilen kazancın istisna olup olmadığı, su tesviye cihazının bedelinin maliyete eklenip eklenmeyeceği, amortisman oranları.

11/06/2015

Vakfa ait sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin, şube olmaksızın kar/zarar konsolidasyonu ile tek K.V., tek K.G.V. ve tek K.D.V Beyannamesi verip veremeyeceği.

11/06/2015

Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefe yapılan mal satışı.

09/06/2015

Okul Aile Birliğine bağlı iktisadi işletmenin faaliyetini sona erdirmesi halinde kıst dönem beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme zamanı.

09/06/2015

Vakfın elde ettiği mevduat hesaplarından tevkifat yapılıp yapılmayacağı

08/06/2015

Yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

08/06/2015

Vadesinde ödenmeyen senet için alınan protesto masrafının gider yazılıp yazılamayacağı hk.

05/06/2015

Köy tüzel kişiliğinin bağış olarak tahsilat yapması durumunda mükellef olup olmayacağı hk

04/06/2015

Mülkiyeti kooperatife ait olan konutların kooperatif çalışanlarının ikametine tahsis edilmesi durumunda vergilendirme

27/05/2015

Kooperatifin ana faaliyet konusu dışında işlem yapması durumunda Kurumlar Vergisi mükellefiyeti

26/05/2015

Komple yeni yatırımların yanında başka faaliyetinde bulunması durumunda ortak giderlerin nasıl dağıtılacağı hk.

22/05/2015

Serbest Bölgede gerçekleştirilen sabit kıymet satışından ve sabit kıymetlerin yenilenmesinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.

15/05/2015

Temettülerde Gelir Vergisi tevkifatının hangi tarihte yapılması gerektiği hk.

15/05/2015

Hasta yakın evinin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı.

06/05/2015

İştirak hisseleri satışından doğan kazançların KVK’na göre istisnaya konu edilip edilmeyeceği

04/05/2015

İhraç edilecek ürünlerle ilgili yurt dışında mukim firmadan alınan, aracılık komisyonu, pazar ve müşteri araştırması, ve pazarlama hizmetlerinin vergilendirilmesi.

29/04/2015

Eğitim istisnasından vazgeçilip vazgeçilemeyeceği

28/04/2015

Özel bütçeli kamu kurumu tarafından elde edilen mevduat faizi gelirlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

06/04/2015

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 4691 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen projesinin yanında başka bir proje için 5746 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı.

19/03/2015

Kooperatifin kurumlar vergisi mükellefiyetinden tekrar muafiyete geçerek tasfiye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği.

30/03/2015

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Öğrenci Yurdu İnşaatı Nedeniyle Yüklenici Firmaya Yapılacak Hakediş Ödemelerinden Stp. G.Vergisi, Kdv Tevkifatı Ve Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği

25/03/2015

Devralınan şirkete ait geçmiş yıl zararları ile yararlanılmayan Ar-Ge indiriminin devralan şirketin kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı.

25/03/2015

İsviçre mukimi firmadan alınan tıbbi cihaz ve makinelerin montajı ile bakım onarımı için yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

24/03/2015

Kurum tarafından ortaklara yapılacak garantörlük komisyonu ödemelerinin kvk, kdv açısından değerlendirilmesi ve belge düzeni.

23/03/2015

İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatlarının hangi dönemde gider yazılacağı.

20/03/2015

Münfesih kurumun beyannamesi ekinde verilecek taahhütnamenin noter onaylı olup olmayacağı.

19/03/2015

Merkezi ABD'de bulunan şirketin Türkiye'deki şubesinin kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın ana merkeze aktarılması halinde tevkifat uygulaması.

18/03/2015

Yurt dışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme

18/03/2015

İmar işlemi sonucunda tek tapu ve hisseli tapu alınmasının muafiyete etkisi

17/03/2015

Sinema filmleri ve tv dizilerinin gösterim haklarının bir yıldan uzun süreli sözleşme düzenleyerek yurt dışı mukimi firmalara satılması durumunda elde edilen gelirin hangi dönemde dikkate alınacağı hk.

17/03/2015

Bilirkişi ücretinden kesilen gelir vergisi ve damga vergisinin kurumlar vergisinden mahsup edilip edilmeyeceği, fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve kdv hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

17/03/2015

Röperleme ve benzeri yer kontrol noktalarının inşasını kapsayan gerçek ortofoto ve coğrafi veri üretimi işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve kar-zararın beyanı hk.

16/03/2015

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle kesilen cezaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

13/03/2015

Özel iletişim vergisinin gelir ve kurumlar vergisinde gider olarak dikkate alınması

12/03/2015

Olumsuz sonuç alınan maden ruhsatının iptalinde arama giderleri ile Devlet katkısı ödemelerinin ne zaman gider yazılacağı

12/03/2015

Yurt dışında bulunan firma tarafından komisyon karşılığı tahsil edilen tutarların Türkiye'deki şirkete aktarılmasında vergilendirme.

10/03/2015

Web sitesinde açılan alanın doldurularak kullanıcının erişimine açılması karşılığında elde edilen gelir üzerinden alan sahibine yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni

09/03/2015

Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması sonucu elde edilen kazancın istisna kapsamında olup olmadığı.

09/03/2015

Yurt dışı iştirak hissesi satış zararının kurum kazancından gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

09/03/2015

Belediye tarafından yaptırılan rehabilitasyon merkezine şirketin isminin verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin reklam gideri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

06/03/2015

Gelir Vergisi Kanununun geçici 84 üncü maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat

05/03/2015

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince ...... Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinin ücretlinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

04/03/2015

Satış faaliyetleri çerçevesinde yapılan bedelsiz teslimlerin gider yazılıp yazılmayacağı, fatura nizamı ve kdv hesaplanıp hesaplanmayacağı.

03/03/2015

Yurt dışı şube faaliyetinin kısmi bölünmeye konu olup olamayacağı

03/03/2015

Katılım bankalarına finansman desteği karşılığı ödenen kar payının gider yazılması.

27/02/2015

Ödenen başarı priminin gider kaydedilip edilmeyeceği

26/02/2015

nevi değişikliği yoluyla münfesih hale gelen limited şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması

26/02/2015

Kanada mukimi firmadan alınan elektronik malzemelere ilişkin hizmetlerin vergilendirilmesi

25/02/2015

İhracatı yapılan yazılım hizmetine ilişkin olarak ihraç tarihinden sonra yapılan harcamaların giderleştirilmesi hk.

25/02/2015

Hollanda mukimi firmadan alınan tasarım dökümantasyon, montaj, test, işletmeye alma, eğitim, danışmanlık hizmetlerinin vergilendirilmesi

18/02/2015

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

17/02/2015

Dar mükellef işletmeye yapılan ödemelerde vergi kesintisi

16/02/2015

Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının vergi kanunları karşısındaki durumu

06/02/2015

Kiracının kusurundan dolayı Mahkeme kararına göre ödenmesine karar verilen ancak kiralayan tarafından ödenen alacak, gecikme faizi, mahkeme harç ve masraflarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

03/02/2015

2013 hesap dönemine ilişkin verilen bildirim üzerine 2014 yılının Nisan ayında tahakkuk ettirilmekle birlikte Mayıs ayında ödenecek harcın kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması.

02/02/2015

Mısır'daki şirkete verilen danışmanlık hizmetinin Amerika'daki merkeze fatura edilmesi durumunda Mısır'dan yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifatın Türkiye'de mahsup edilip edilmeyeceği.

27/01/2015

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi uyarınca yapılan tevkifatın beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu.

22/01/2015

Şirket ile üniversite arasından yapılan işbirliği kapsamında öğrencilere yapılan burs ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile faturada gösterilen kdv’nin indirilip indirilmeyeceği hk.

09/01/2015

Yurt dışına verilen mühendislik hizmetleri kapsamında personele ödenen ikramiye ve kıdem tazminatı ödemelerinin müşterek genel gider olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

19/03/2015

BTK tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan kullanım hakkı bedeli harcamasının itfa süresi ve ödenen KDV'nin indirim konusu

13/04/2016

İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.

16/03/2016

Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi

15/03/2016

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği

15/03/2016

Kooperatifin aktifinde kayıtlı arsanın Belediye tarafından istimlak edilmesi durumunda vergilendirme ve belge düzeni hakkında.

15/03/2016

İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp kullanamayacağı

09/03/2016

Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla yazılması

08/03/2016

Yolcu taşıma faaliyetinde belge düzeni

07/03/2016

Defter tutma hadleri.

07/03/2016

Mirasçının işe devam etmesi halinde defter tasdiki

02/03/2016

Radyoloji Uzmanı olarak internet ortamında serbest meslek faaliyeti gösteren ve tahsilatları banka hesabına aktarma yoluyla yapılan hekimin işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu hk.

02/03/2016

Yurt dışına kiralanan vinç için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı

02/03/2016

Şirket aktifinde bulunan arsanın satışından doğan kazancın sermayeye eklenmesi ile yenileme fonuna eklenip eklenmeyeceği hk.

26/02/2016

Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin zorunlu olup olmadığı

24/02/2016

Döviz cinsinden olan alacaklar ile alacak karşılıkları için geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı.

24/02/2016

Özel maliyet bedeli harcamalarının itfası.

23/02/2016

İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni.

22/02/2016

Şirket tarafından ödenen, faturalarda hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve muhasebe kaydı

22/02/2016

İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hk.

19/02/2016

Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.

17/02/2016

Ticari faaliyetin yanında zirai faaliyette bulunan mükellefin zirai işletmesine ait alış ve satışlarını Ba-BS formuna dahil edip etmeyeceği ve iki kazancı için tek defter tutup tutamayacağı.

17/02/2016

Şehiriçi Taşımacılıkta Kullanılan Manyetik Kartların Satışında Belge Düzeni

10/02/2016

Köy ve ilçe garajına giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu

10/02/2016

Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzunun kimin adına ve nasıl düzenleneceği.

10/02/2016

Elektrik tüketimlerinin faturalandırma işleminin farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura kullanılması hk.

10/02/2016

Şubeler tarafından yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hk.

10/02/2016

Fiili olarak başlamayan inşaatın, yapmış olduğunuz harcamalar karşılığında başka bir firmaya devrinde KDV ve belge düzeni hk.

10/02/2016

Doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyceği hk.

09/02/2016

Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması

09/02/2016

Taahhüt işleri kapsamındaki işyerlerinin şube sayılıp sayılmayacağı hk.

08/02/2016

Ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı hk.

08/02/2016

Yenileme fonuna alınan karın yeni inşaa edilecek fabrika binasının finansmanında kullanımı.

05/02/2016

Reklam filmlerinin amortisman oranı.

05/02/2016

Müşteri siparişleri için firmaya ve ürüne özel baskı yapabilmek üzere üretilen klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hk.

05/02/2016

Şirket aktifine kayıtlı görüntü sistemlerinin kiralanması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi.

05/02/2016

Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje ihalesi, inşaat vb. gibi işlerle uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri

04/02/2016

Kendi işçileriyle hurda atık toplama işinde belge düzeni.

03/02/2016

İmalatçının ürettiği malları ihracatçıya KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin uygulanması hk.

03/02/2016

Temlikli olarak düzenlenen fatura tutarlarının tutulacak defterlerin tayininde dikkate alınıp alınmayacağı.

21/01/2016

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsün satışından doğan karın, şehiriçi yolcu taşımacılığı için alınan minübüs ve ticari plakanın amortismanlarından mahsup edilip edilemeyeceği.

13/01/2016

Özel hesap döneminde e- arşiv uygulaması

11/01/2016

Serbest meslek erbabının yapacağı özel inşaata ilişkin belge düzeni ve beyanı hk.

08/01/2016

İnternet üzerinden yapılan satışların toplam hasılat içinde 5 milyon TL’yi aşmaması durumunda e-Arşiv kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile e-Fatura ve e-Defter kullanılıp kullanılmayacağı

07/01/2016

Belediyeden tahsil edilemeyen alacak için şüpheli alacak veya değersiz alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.

01/12/2015

Stoklarda mevcut ilaçların bozulduğunun tespitini müteakip dönemde imha işleminin gerçekleştirilmesi durumunda muhasebe kaydının hangi dönem için yapılacağı hk.

01/12/2015

Sat ve geri kiralama işleminde amortisman uygulaması hk.

27/11/2015

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

24/11/2015

Faturanın nihai tüketici tarafından kaybedilmesi halinde, mesafeli satış sözleşmesine dayanılarak satılan ürünlerin iadesinde belge düzeni hk.

20/11/2015

Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura Hk.

12/11/2015

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi hk.

27/10/2015

Faturada malın cinsi ve miktarının koli veya kutu olarak yazılıp yazılmayacağı hk.

19/10/2015

Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin e-Faturaya Dönüştürülüp Dönüştürülemeyeceği, Kendi Şirketine e-Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği ve Geriye Dönük Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

16/10/2015

Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği.

12/10/2015

Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni

12/10/2015

Şirket ortağına ait tescilli markaların isim hakkı yapılacak ödeme sırasında düzenlenmesi gereken belgenin türü ve şirket ortağına mükellefiyet tesisi hk.

12/10/2015

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.

09/10/2015

Akaryakıt istasyonlarında e-fatura uygulamas ile GTİP No.sunun e- Faturada Nasıl Gösterilebileceği ve Kağıt Fatura Üzerine Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer İbaresi Yazılıp Yazılamayacağı

09/10/2015

Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi.

09/10/2015

E-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturma ve kağıt ortamında gönderme.

05/10/2015

Otomatik satış makineleri ile yapılan satışlarda belge düzeni.

05/10/2015

Şube olarak tescil edilen showroomların fatura düzenlemek veya ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup olmadığı hk.

05/10/2015

Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni

02/10/2015

Transit Ticaret Kapsamında Millileşmemiş Malın Hangi Yıl Stoklarında Gösterileceği

15/09/2015

Yenileme Fonu

15/09/2015

Vadeli Çekler İçin Alacak Takibi Başlatılması Durumunda Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı

11/09/2015

e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.

10/09/2015

e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.

10/09/2015

Sağlık sektöründe kullanılan tekstil ürünlerinde amortisman uygulaması

09/09/2015

Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri hk.

09/09/2015

Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.

09/09/2015

Devremülkte kalan devremülk sahiplerine günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği

09/09/2015

Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığı hk.

08/09/2015

Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği

03/09/2015

Akıllı bilet (kent kart) dolum bedellerinde tevsik edici belge ve belge düzeni.

02/09/2015

Bedeli müşteriden tahsil edilen tahta paletler ile müşteriye ait olan ve bila bedelle müşteriden geri alınan ve gerekli tamiratlardan sonra bir defa kullanılabilen tahta paletlerin itfası.

01/09/2015

Elektronik fatura

07/08/2015

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zonunluluğu

07/08/2015

İflas ertelemesi kararının döneminde şüpheli alacak karşılığı

31/07/2015

E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Süreci

30/07/2015

Fatura İadesi

23/07/2015

Ticari faaliyet kapsamında kendi arsası üzerinde yapılan işyeri inşaatı ile ilgili mükellefiyet kaydının kapatılması için yapılması gereken işlemler

23/07/2015

E-fatura uygulamasına dahil şirketin sisteme üye diğer şirketlerden olan alımlarının belgelendirilmesinde ÖKC fişi kullanımı

23/07/2015

İşletme bünyesinde iki ayrı damga vergisi defteri tutulmasının mümkün olup olmadığı

21/07/2015

Atık imha işlemlerinde analizin uzun sürmesi durumunda fatura düzenleme süresi

21/07/2015

Müşterilere ve Nihai Tüketicilere Yüz Yüze Ya da Telefon veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeni.

20/07/2015

Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin ve buna ilişkin faiz giderlerinin itfası hk.

20/07/2015

Defter tutma hadleri.

13/07/2015

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde faturanın kim adına düzenleneceği.

13/07/2015

Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.

13/07/2015

Bozulmuş, çürümüş ve inha edilmesi gereken ürünlerin imhası ve değerlemesi işlemlerinin takdir komisyonu kararına bağlanma şartı olup olmadığı hk.

07/07/2015

Elektrik teslimlerinde, vergiyi doğuran olay ve elektronik ortamda fatura düzenlenmesi

06/07/2015

Fatura

29/06/2015

Elektronik faturada red süresi hk.

26/06/2015

Üniversiteden alınan uzaktan eğitim ve sınav hizmetlerinin gider olarak gösterilmesi.

22/06/2015

Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymet harcamalarının bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması.

16/06/2015

Yolcu Taşıma Kooperatiflerine Ödenen Gecikme Ücretleri.

16/06/2015

Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

15/06/2015

Adi Ortaklık için bilanço, şahsi iş için işletme defteri tutulup tutulamayacağı.

12/06/2015

Ortak sağlık ve güvenlik birimi işi yapan adi ortaklığın hangi defteri tutması gerektiği hakkında

12/06/2015

Ödünç olarak verilecek hammaddelerin tesliminde düzenlenecek belge.

11/06/2015

Tarımsal Amaçlı Depoda Amortisman Oranı

09/06/2015

Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları

05/06/2015

Nev'i değişikliği yapılarak anonim şirkete dönüşen şirketin elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme yükümlülüğü ile başvuru süresinin geçirilmesi halinde uygulanacak cezai yaptırım hk.

04/06/2015

Avukatların müvekkillerinden almış olduğu masrafların vergisel durumu.

04/06/2015

E-arşiv uygulaması.

21/05/2015

Veri ve kayıtları yurtdışında yedeklenen şirketin e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüğü hk.

15/05/2015

Termik santralin değerlemesi

15/05/2015

Cari hesaba mahsuben yapılan fazla ödemenin şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle giderleştirilip giderleştirilmeyeceği.

22/04/2015

Şube Bildirimi

17/04/2015

Kooperatif üyelerine işyeri tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği

14/04/2015

Adi Ortaklıkta Hisse Devrinde Vergi Kimlik Numarası

14/04/2015

Adi ortaklık tarafından kat irtifakı kurulmuş inşaatın vergilendirilmesi ve belge düzeni.

13/04/2015

Şirketin nev'i değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyetinin bulunup-bulunmadiği hk.

10/04/2014

Riskli Yapı Tespitine ilişkin düzenlenecek ücretsiz raporun vergi mevzuatı karşısındaki durumu

08/04/2015

İşyeri merkezi ve şubelerinin e-defter kullanımı hk.

08/04/2015

Eğitim ve Öğretim Desteği için tahsil edilen tutar için bs formu verilip verilmeyeceği

07/04/2015

Ödenen avansların değersiz veya şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

06/04/2015

Nev'i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği hk.

03/04/2015

E- fatura uygulamasına rızaen dahil olan mükelleflerin 2014 takvim yılı için e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.

01/04/2015

Elektronik defter uygulamasına geçilecek 2014 takvim yılı için kağıt ortamında defter kullanılıp kullanılamayacağı hk.

01/04/2015

Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde fatura düzenlenme tarihi hk.

31/03/2015

Satın alınan şirket hisselerine yapılan ödemelerin şirket kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda şerefiye olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

26/03/2015

PTT acentelerinin vergisel yükümlülükleri ile defter tutma zorunluluğu.

26/03/2015

Fatura Düzenleme Tarihi

25/03/2015

İstisna kapsamındaki yurtdışı inşaat kazancının şüpheli hale gelmesi ve buna ilişkin kur farklarının değerlemesi ile gider kaydedilmesi hk.

23/03/2015

İhale yoluyla alınan ormanda fidan dikimi ve temizlik işleri için her ihale dosyası için şube kaydının yapılıp yapılmayacağı

18/03/2015

Sevk İrsaliyesi.

03/03/2015

Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.

03/03/2015

II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni hk.

17/02/2015

Bir yılın altı aydan fazla kısmını yurt dışında geçiren serbest meslek erbabının tam mükellef olarak mı vergilendirileceği ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu.

16/02/2015

Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına mahsubu ile defter değeri sıfırlanmamış olan muhtelif sabit kıymetlerin kayıtlardan nasıl tenzil edileceği hk.

13/02/2015

Harita Mühendisliği Faaliyeti

12/02/2015

İade Edilen Mala Ait Ödenen KDV'nin İndirimi ve Belge Düzeni

12/02/2015

İthal edilen ... cihazlarının kiralanmasında ortaya çıkan montaj maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hk.

11/02/2015

Türev Piyasalarda Değerleme

10/02/2015

Yurtdışından Alınan Bilgisayar Oyunlarının Satışında Belge Düzeni

10/02/2015

Doğalgaz çevrim santralinde amortisman uygulaması.

10/02/2015

Tapusu bulunmayan binanın devir teslim tutanağı ile şirkete devri halinde aktifleştirilmesinin mümkün olup olmadığı ile vergilendirilmesi ve belge düzeni.

06/02/2015

Perakende satış fişlerinde KDV ve ÖİV'nin ayrı ayrı gösterilmesi

03/02/2015

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

30/01/2015

... Belediyesi ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

30/01/2015

Amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilmeyeceği.

29/01/2015

Zirai ürün satışında mükellefiyet tesisi ve belge düzeni

28/01/2015

Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, yenileme fonu uygulamasından yararlanmasının mümkün olmadığı hk.

14/01/2015

E-Fatura düzenlenirken sıra numarasının atlanılması.

07/01/2015

Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması hk.

03/11/2015

İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Projesi'ne ilişkin müşavir firma tarafından verilen hizmetlerin KDV mevzuatı karşısındaki durumu.

02/11/2015

Faktoring şirketi tarafından aktife kayıtlı binaya yaptırılan tadilata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

02/11/2015

özel hastanelerin üroloji servislerine, özel şirkete ait personel, makine, cihaz ve demirbaşlar kullanılarak verilen sağlık hizmetlerine uygulanacak olan KDV oranı ve KDV tevkifatı.

28/10/2015

KV- KDV Mükellefiyeti hk.

28/10/2015

KDV tevkifatı.

16/10/2015

Sinema gösterim hizmetlerinde KDV oranı

16/10/2015

Elektronik ortamda yayın,bilgi,soru bankası hizmetinde KDV oranı ve belge düzeni

12/10/2015

İndirimli orana tabi işlemlerde kur farkının iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği.

01/10/2015

İkinci el oto alım-satım işinin vergilendirilmesi.

01/10/2015

Hekimlik hizmetinde KDV oranı ve tevkifat

01/10/2015

Sosyal yardımlaşma vakfına ait araç satışında KDV, damga vergisi ve harç istisnası.

01/10/2015

KDV Kanununun Geç.34.Mad. Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerde KDV istisnası

18/09/2015

Tıbbi Metal Tepsiler ve Taşıma Kaplarının (konteynerler) Satışında Uygulanacak KDV Oranı.

11/09/2015

Membranın KDV oranı

08/09/2015

Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmış antibakteriyel vücut temizleme havlusunun tesliminde uygulanacak KDV oranı

02/09/2015

3921.90.60.00.11 ve 3921.90.60.00.12 G.T.İ.P numaralı ürünlere uygulanacak KDV oranı.

02/09/2015

Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda KDV Oranı

01/09/2015

Vekil sıfatıyla yabancı şirketlerin katma değer vergisi işlemlerine aracılık hizmetinde KDV

31/08/2015

Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı.

23/07/2015

Dış sefere çıkan hava taşıtlarında bulunan yolculara kumanya teslimi

10/07/2015

Mahsuben iadelerde YMM Raporunun ibraz süresi

01/07/2015

Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılacak olan nakit bağışın KDV karşısındaki durumu

17/06/2015

KDV Kanunu 13-f maddesi istisna uygulaması

24/06/2015

Gayrimenkul satışında KDV oranı.

22/06/2015

KDV Kanununun (13/e) maddesi kapsamında YMM Tasdik raporu ile iade

19/06/2015

Finansal kiralama şirketine tahakkuk eden dava giderlerinin kiracı firmaya yansıtılması

18/06/2015

Yerli ve yabancı havayolu şirketlerine verilen acentelik hizmeti.

18/06/2015

Kolektif şirket adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının şirket ortaklarıs adına tescil edilmesi durumunda GVK ve KDV yönünden ne gibi işlem yapılacağı.

18/06/2015

Organize sanayi bölgesi büyüme alanlarından satın alınan arazilerin OSB'ye devri.

18/06/2015

Granül teslimlerinde KDV tevkifatı

17/06/2015

Belediyenin YTB kapsamında araç alımında KDV istisnası.

17/06/2015

Oruk,kaytaz böreği, katıklı ekmek ve mantının toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı

15/06/2015

Konut Yapı Kooperatifine yapılacak ısı yalıtım hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığı.

15/06/2015

Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında arsa sahiplerine daire teslimi

12/06/2015

Hasta taşıma sandalyesi ve kan alma koltuğu satışında KDV oranı.

12/06/2015

Retinitis pigmentiz rahatsızlarının kullanacağı led aydınlatmalı fener alımında KDV istisnası

12/06/2015

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmanın üretmiş olduğu radyoizotop tesliminde KDV istisnası.

11/06/2015

Kepekli un satışlarında KDV Oranı

11/06/2015

Hasta yatak başı ünitesi, medikal gaz prizleri, pentent gibi hastane demirbaşlarının tesilimnde uygulanacak KDV oranı.

11/06/2015

KDV Oranı

11/06/2015

Trafo Devrinde KDV

08/06/2015

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinde ATİK nedeniyle yüklenilen KDV den gelecek dönemlerde de iade hesabına pay verilip verilemeyeceği

27/05/2015

KDV Tevfikatı

26/05/2015

Bentonit madeninden gıda katkılı üretilen banyo ürünlerinin satışında KDV.

26/05/2015

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Adına Kayıtlı Arsanın Satışında KDV

25/05/2015

Minibüs alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılması

22/05/2015

Yatırım teşvik belgesi kapsamında istisna uygulanması.

06/03/2015

Mısır Tablasının Finansal Kiralama Şirketine Tesliminde KDV Oranı.

17/03/2015

Nakliye Hizmetinin Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı

05/03/2015

Hazır beton atıklarının tesis dışına taşınması için satın alınan nakliye hizmetinde tevkifat uygulaması

05/03/2015

İşyeri yapı kooperatifinin inşaat yapım işine ait malve hizmet alımına uygulanacak KDV oranı

04/03/2015

Hususi ve ticari araçlar arasındaki KDV ve ÖTV farkı

13/05/2015

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firma tarafından soğuk lazer üretimi projesinin lisans ya da patent alınmadan satışı.

04/03/2015

2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı

04/03/2015

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki binaların yıkılıp yeniden yapılması için imzalanan kat karşığı sözleşmesine istinaden inşaatı yapımı.

04/03/2015

Yapım işine ilişkin olarak ocak malzemesi taşınması işinde KDV tevkifatı

03/03/2015

satış iade faturalarının indirimli orana tabi kdv iadesi işleminde yüklenilen kdv listesine dahil edilip edilmeyeceği

02/03/2015

Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı.

02/03/2015

Ceset Torbasının KDV Oranı

26/02/2015

DİİB kapsamındaki işlemlerin beyanı

26/02/2015

Defne yağının katma değer vergisi oranı

25/02/2015

Üniversiteye bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan teslim ve hizmetlerde KDV

25/02/2015

Holding şirketin iştirak ettiği başka şirkete ait gayrimenkulleri aktifine geçirerek satması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisna olup olmayacağı.

25/02/2015

Aktif çinko oksit tozu, çinko stearat tozu ve çinko borat tozunun tesliminde KDV tevkifatı uygulaması.

25/02/2015

Yurt dışından ithal edilen ön ödemeli kartların, şifre ve PİN kodlarının tesliminde tevkifat sorumluluğu.

25/02/2015

Kendi personeline lojman tahsisi karşılığında alınan bedelde KDV

24/02/2015

Hazır Beton İşinde KDV Tevkifatı.

24/02/2015

Tıbbi cihaz ve hastane malzemelerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı

24/02/2015

Yurtdışından Türkiye'ye ithal edilen sunucu yenileme teslimlerinde vergilendirme.

23/02/2015

Özel Okullara verilen Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemeleri üzerinden yapılması gereken katma değer vergisi tevkifat oranı hakkında

20/02/2015

Fazla veya yersiz olarak hesaplanan verginin iadesi

20/02/2015

Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak kdv oranı

20/02/2015

Cocukların eğitim harcamaları

19/02/2015

Kredi teminatı sağlayan kuruluşun borcuna mahsuben borçlunun ihale yoluyla satışı yapılan taşınmazını alması işleminin KDV den istisna olup olmadığı

19/02/2015

Derneklerin Hava Taşıtı Alımında KDV İstisnası

19/02/2015

Metalize ipliğin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı.

19/02/2015

Dava konusu edilen 2010-2011 ve 2012 yılı ilk altı ayına faturaların 2012 yasal defterlerine kaydedilerek indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

19/02/2015

İthalatın yapıldığı firmanın yapmış olduğu fiyat indirimlerinin belgelendirilmesi.

19/02/2015

8419.20.00.00.19, 8421.39.20.90.00, 8514.40.00.00 ve 9018.90.84.00.19 GTİP Nolu Ürünlerin KDV oranı

18/02/2015

Finansal kiralama sözleşmesinin 27.12.2011 tarihinden sonra "Borç Tasfiye Sözleşmesi" adı altında revize edilmesi.

18/02/2015

3909.50.90.00.00 GTİP no.lu poliüretan hammaddesinin ithalinde KDV oranı.

18/02/2015

Burun damlasının ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

18/02/2015

Avans fatura bedelinin hangi dönem KDV beyanında gösterileceği.

18/02/2015

Malın millileşmesinden sonra oluşan kilogram farkında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

18/02/2015

Uzmanlık eğitimi kapsamında konaklama, iaşe ve taşıma hizmetini kapsayan toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacağı

18/02/2015

Proje kapsamında 150 m²'den küçük konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı.

17/02/2015

2013 tarihli yapı ruhsatında uygulanacak KDV oranı

17/02/2015

İkinci el binek otomobili alımında ödenen KDV'nin indirilip indirilemeyeceği

17/02/2015

KDV Oranı

27/10/2015

Kooperatife alınacak malzemelerin KDV oranı

13/02/2015

Tapuda Kargir Apartman Olarak Kayıtlı Bulunan Binanın Cins Tahsisi Yapılarak Satılması Sonucunda Yüklenilen KDV'nin İadesi Hk.

06/10/2015

Özel öğrenci yurtları tarafından bedelsiz olarak verilen yurt hizmetlerinde KDV istisnası.

08/10/2015

Cam Sedimentasyon tüpünün KDV oranı

12/02/2015

Tıbbi cihaz teslimlerinde KDV tevkifatı

29/09/2015

Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden elde edilen mamüllerin KDV'ye ve KDV tevkifatına tabi olup olmadığı

21/09/2015

Finansal kiralama kapsamında düzenlenen banka dekontunun vergi kanunları karşısındaki durumu.

21/09/2015

Uluslararası taşımacılıkta KDV iadesi

18/09/2015

Katma Değer Vergisinin Hesaplanması

18/09/2015

Eğitim amaçlı VCD, DVD, kitap satışları ile online test hizmetinde KDV oranı

18/09/2015

Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında verilen patent koruma hizmetinde KDV.

15/09/2015

Alan vergisinin KDV matrahına dahil olup olmadığı.

11/09/2015

Yurtdışındaki firmaya verilen danışmanlık hizmetinde KDV.

11/09/2015

Yapı ruhsatında turistik tesis olarak tanımlanan, konut (rezidans ) olarak inşa edilip, konut olarak teslimi gerçekleştirilecek taşınmazlara uygulanması gereken KDV oranı.

08/09/2015

Dönem sonlarında kur farkı değerlemelerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV uygulaması

08/09/2015

DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime ilişkin iade edilecek KDV.

08/09/2015

Diyaliz araç kiralama işinde katma değer vergisi tevkifatı

07/09/2015

Taşınmaz Satışında KDV Oranı

07/09/2015

Sterilizasyon hizmetinde kdv oranı

03/09/2015

Tıbbi ampül ve şişelere fason ilaç ve saf su dolumu hizmetine uygulanacak KDV oranı

02/09/2015

3921.90.60.00.19 GTİP numarasında kayıtlı termo bombe isimli ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı.

02/09/2015

Emniyet Genel Müdrülüğüne Kanunun 13/f maddesi kapsamında yapılacak deniz botu teslimleri ile ilgili sözleşmenin feshi.

02/09/2015

Emniyet Genel Müdrülüğüne Kanunun 13/f maddesi kapsamında yapılacak deniz botu teslimleri ile ilgili sözleşmenin feshi.

02/09/2015

KDV Tevkifatıyla ilgili işlem yapılmadığı aylarda 2 Nolu KDV Beyannamesinin boş olarak verilip verilmeyeceği

28/08/2015

Konut ve İşyeri Tesliminde KDV

17/08/2015

Görüşler

13/08/2015

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arsa ile derneğe ait arsanın yenileme projesi kapsamında trampasının KDV Kanunu karşısındaki durumu.

19/08/2015

KDV mükellefiyeti olmayan derneğin KKTC mukimi firmadan aldığı web tasarımı, vb. hizmet alımında KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı.

07/08/2015

Bandrol Bedelleri

07/08/2015

Müteahhit tarafından edinilen taşıma ruhsatlı silahın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

06/08/2015

Amatör spor kulüplerinin isim hakkından dolayı elde edilen gelirleri için KDV tevkifatı uygulaması.

06/08/2015

Kültür Bakanlığı Tarafından Koruma Kapsamına alınan evlerde Rölöve ve Restorasyon işlemleri

06/08/2015

Doğalgaz kombisine ait yüklenilen KDV nin iadesi

28/07/2015

Hazineye ait gayrimenkul kiralanmasında KDV ve tevkifat

28/07/2015

Turizm İşletmesi Belgesinde Özel Tesis, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında ise 3. sınıf lokanta olarak sınıflandırılan lokantalarda verilen yemek hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.

23/07/2015

Kamulaştırma işlemlerinde vergi uygulaması.

14/07/2015

….

06/07/2015

Miras kalan ferdi işletmenin iade alacaklarının mirasçısı tarafından mahsup talep edilip edilemeyeceği

30/06/2015

Yurt dışındaki firmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

30/06/2015

Üst işverene fatura edilen kıdem ve/veya ihbar tazminatına KDV uyguyanıp uygulanmayacağı ve tevkifata tabi olup olmadığı

30/06/2015

Kur farkında KDV uygulaması

29/06/2015

Önceki faaliyete ilişkin devreden KDV nin yeni faaliyete ilişkin verilecek beyannamede devir olarak kullanılıp kullanılamayacağı

29/06/2015

KDV tevkifatının beyanı hk.

29/06/2015

Liman inşaatı için diğer firmalardan alınan proje dizaynı ve gözetim-denetim hizmetlerinin KDVK'nun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı

29/06/2015

Aktife kayıtlı işyerinin kiraya verilmesinde KDV tevkifatının yapılıp yapılmayacağı

26/06/2015

Sanayi Sicil Belgesine sonradan ekletilen ürünlerin önceki dönemlerde de ihraç kayıtlı olarak satışının yapılıp yapılamayacağı hk.

26/06/2015

Petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlerde KDV

24/06/2015

Kamyona vinç veya beton pompası monte edilip finansal kiralamaya konu edilmesinin KDV Kanunu karşısındaki durumu.

18/06/2015

KDV Kanunu'nun Geçici 29'uncu madde kapsamındaki teslim ve hizmetlerde KDV istisnası.

18/06/2015

Motorsuz yüzer platform tesliminin 13/a kapsamında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

18/06/2015

Gayrimenkul satışlarında KDV uygulaması.

18/06/2015

KDV Kanununun 13/b maddesinde düzenlenen istisnaların uygulanmasına imkan veren asgari tutar.

18/06/2015

Motorsuz split bargen (duba) inşasının 13/a kapsamında istisna olup olmadığı

18/06/2015

Mahkeme kararı ile tespit edilen kira bedelinde KDV matrahı

18/06/2015

KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetlerde KDV istisnası.

18/06/2015

Üçüncü firmalardan alınan baskı basım hizmetinin müşterilere fatura edilmesinde tevkifat.

18/06/2015

Yüzer iskele (duba) imalinde KDV uygulaması.

18/06/2015

İTUS sertifikası alınma tarihinden önce son olumlu rapor vergilendirme döneminden sonra KDV iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasının mümkün olup olmadığı

18/06/2015

SEMA GÖSTERİLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI

17/06/2015

Yazı ve baskı kağıtlarının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.

26/05/2015

Biorezorans yöntemi ile alerji tedavisi ve alerji testi uygulamasında KDV oranı

22/05/2015

İnternet adres adının kiralaması

09/02/2015

3004.90.00.00.00 GTİP numaralı vajinal jelin tesliminde uygulanacak KDV oranı

05/02/2015

Ortaklardan biri tarafından teminat mektubu verilmesi.

03/02/2015

KDV Tevkifatı

29/01/2015

Gümrüklü Sahada Antrepo Kiralanması

28/01/2015

Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra verilen ardiye ve depolama hizmetlerinin KDV

28/01/2015

Riskli yapı raporu alınan bina ve yanındaki parsellerin tevhid edilerek bina inşa edilmesi durumunda inşa edilecek bina tesliminde uygulanacak KDV oranı

28/01/2015

Konut teslimlerinde uygulyanacak KDV oranı.

28/01/2015

İşletme ve yönetim ihizmetlerinde KDV oranı ve tevkifat uygulaması

28/01/2015

Hong Kong mukimi firmadan alınıp yurt dışında yerleşik firmaya satılan mühendislik hizmeti karşılığında vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

28/01/2015

Yapım işleri ile birlikte ifa edilen harita ve kadastro işlerinin alt yükleniciye devredilmesi halinde tevkifat uygulaması.

28/01/2015

Dalgıçlık eğitiminde KDV oranı.

26/01/2015

Distribütör aracılığıyla ithal edilerek firmaya teslim edilen taşıtların, tadilat/ek imalat yapılarak zırhlı personel araçlarına dönüştürülmek suretiyle adı geçen EGM’ye tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı

25/02/2016

Fabrika çıkışı gaz - fren tertibatlı aracın engelli tarafından ilk iktisabında ÖTV istisna uygulaması.

25/02/2016

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah.

24/02/2016

İlk iktisabında istisna uygulanan engelli aracının veraset yoluyla intikalinde ÖTV uygulaması.

22/02/2016

Sol el 2. 3. 4. parmakları metakarptan olmayan % 25 oranında engelli kişinin ÖTV Kanunu (7/2) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanması hk.

19/02/2016

Sağ Alt Monoparazi, Polio Sekeli Engelli Kişinin Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Dayanılarak Kanunun (7/2) Maddesi İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hak.

17/02/2016

ÖTV İstisnasından Faydalanılarak Alınan Aracın Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Aracın Devrinde ÖTV Ödenip Ödenmeyeceği hk.

16/02/2016

Mitokondri miyopati engellilik durumu ve iki yıl süreli raporu bulunanların ÖTV

05/01/2016

Kiralama faaliyetlerinde veya test amaçlı kullanılan araçlarda ÖTV matrahı

03/12/2015

Konsolosluktan ihale yoluyla araç alımının KDV ve ÖTV Kanununları karşısındaki durumu hk.

01/12/2015

ÖTV'den istisna olarak satın aldığı aracı beş yıllık süre geçmeden ÖTV’sini ödeyerek satan engellinin, söz konusu aracın ilk iktisabından itibaren beş yıl geçmeden yurt dışından ÖTV'den istisna olarak araç ithal edip edemeyeceği hk.

23/11/2015

Sağ diz altı proksimal ampütasyon engellilik durumu bulunanların ÖTV'den istisna olarak araç iktisabı hk.

23/11/2015

Arama kurtarma araçlarının ÖTV karşısındaki durumu hk.

13/11/2015

Sağ ve sol el ile sağ ayakta Kongenital Deformite rahatsızlığı olan, ancak raporlarında gerekli açıklamalar yer almayan engellinin araç alımında ÖTV istisnası hk.

03/11/2015

ÖTV istisnasından faydalanarak araç satın alan ve söz konusu aracı beş yıl içinde ÖTV’sini ödeyerek satan engellinin beş yıl dolmadan yurt dışından ithal edeceği ikinci el araca ÖTV ödeyip ödemeyeceği hk.

28/10/2015

Yazılım programının yurt dışında bulunan firmaya gönderip, CD ve DVD’lere yükleme yaptırarak 8523.49.51.00.00 G.T.İ.P. no ile lisans bedeli ödemeden sadece fiziki ürün bedeli ödenerek ithalinde ÖTV

16/10/2015

Sol Kalça Hareket Kısıtlığı, Sol Alt Ekstremite Kısalık, Sol Uyluk Üstü Çene Fraktürü Durumunda Kanunun (7/2-c) Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.

05/10/2015

İlk iktisaptan sonra araca eklenen aksesuarlar için ilave ÖTV tarhiyatı gerekip gerekmediği.

01/10/2015

Veraset Yoluyla İntikallerde Mirasçılardan Biri Lehine Feragat Durumunda ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

30/09/2015

% 96 Engelli kişinin 2.000 silindir hacimli araç için ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı hk.

29/09/2015

Araçların Teslim ve Tescilinden Sonra Verilen Oto Kuaför Hizmeti Bedelinin ÖTV Matrahına Dahil Edilip Edilmeyeceği

28/09/2015

Sol Bacakta Uyuşukluk ve Güç Kaybı Durumunda ÖTV ve MTV İstisnası Uygulaması

28/09/2015

Video Oyun Konsolları ve Makinaları ile Joysticklerin ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

18/09/2015

Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası uygulaması

16/09/2015

Tost Makinesi İmalatının ÖTV'nin Konusuna Girip Girmediği Hak.

16/09/2015

Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın ÖTV'ne Tabi Olup Olmadığı.

14/09/2015

Doğuştan kalça çıkığı olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.

11/09/2015

Şişme Bot ve Dıştan Takma Motorun ÖTV’ye Tabi Olup Olmadığı hk.

09/09/2015

Aynı Oranlarda Her İki Alt Ekstremitede Bilateral DKÇ durumunda ÖTV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

03/09/2015

87.03 GTİP numarada yer alan hem yük hem yolcu taşımaya mahsus çok amaçlı araçların ÖTV oranları.

01/09/2015

87.03 GTİP numarada yer alan hem yük hem yolcu taşımaya mahsus çok amaçlı araçların ÖTV oranları.

31/08/2015

Sol dirsek dezartikülasyonu bulunan engelli için ÖTV istisnası.

28/08/2015

Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.

06/08/2015

Eşya taşımaya mahsus hibrid aracın ilk iktisabında uygulanacak ÖTV oranı.

23/07/2015

Astım Bronşiyole ile sağ kolunda Brakial Pleksus(Üst Trankus) Hasarı rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası

16/06/2015

iki farklı tarihli raporu ve sağ elinden %60 engelli olan kişinin araç alımında ÖTV istisnası.

16/06/2015

Sol kol dirsek altı ampute olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

15/06/2015

Firmaca, serbest bölgedeki şubesinde imalat sonucu elektrikli araca dönüşümü yapılan aracın ÖTV'si hakkında.

12/06/2015

8x8 çeker 750 HDI tipi yangın ve kurtarma müdahale aracının ÖTV ‘si hakkında.

10/06/2015

T3 kategorili araç ithalinde ÖTV ve KDV.

25/05/2015

Soğutucu cihazların imalatçılar tarafından tesliminde ÖTV uygulaması.

25/05/2015

Hidrolik Rampalı Oto Kurtarıcı araca Hidrolik Vinç Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ek ÖTV tarhiyatı hak.

13/05/2015

Şasi kamyona yol çizgi ünitesi montajında ÖTV.

06/05/2015

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki otobüsün vergilendirilmesinde koltuk sayısının dikkate alınması

10/04/2015

Sağ dirseğinde ankiloj teşhisi konulan engelli kişinin ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı.

07/04/2015

Doğuştan kalça çıkığı bulunan engelli kişinin iki farklı tarihli raporu olaması durumunda bu raporlara istinaden ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı.

07/04/2015

Şasi kamyon olarak ÖTV'si ödenen araç üzerine üst yapı monte edilmiş olması halinde ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı.

13/03/2015

Gazla çalışan su ısıtıcısının bacalı veya bacasız satışında ÖTV matrahı.

12/03/2015

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilerek, (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların imalatında girdi olarak kullanılması halinde ÖTV uygulaması.

30.03.2015

ÖTV (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan ürünlerin birleşiminden yine aynı listede yer alan yeni bir ürün elde edilmesi halinde yüklenilen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı.

04/02/2015

İş makinaları ve jeneratörlerde kullanılacak doğalgazın ÖTV tutarı

05/01/2015

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması Hk.

24/02/2016

Yönetim kurulu kararı, genel müdürlük olur'u ve piyasa araştırması tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı

24/03/2016

Karşılığı İnşaat Sözleşmesi tadiline ilişkin ek protokolün birden fazla işlemi içermesi nedeniyle damga vergisi ve harcın aranıp aranmayacağı

23/02/2016

6306 sayılı Kanuna göre riskli yapı şerhi bulunan taşınmazla ilgili düzenlenen hizmet sözleşmelerinin damga vergisi, tapu ve noter harcından istisna olup olmadığı

23/02/2016

Türkiye'deki büyükelçilikte çalışan Türk uyruklulara ödenen ücret, kira ödemesi ve muhasebeci ile avukatlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi.

22/02/2016

SGK prim bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerinde damga vergisi muafiyeti

19/02/2016

Uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ile bir kağıtta birden fazla akit olması halinde damga vergisi.

19/02/2016

Sendika avukatı vekalet ücretinin gelir vergisi, KDV ve damga vergisi kesintesi hk.

19/02/2016

Borsa tarafından borsa çalışanlarına ve borsanın hizmet satın aldığı şirket çalışanlarına bir defaya mahsus yapılan ödemeler

19/02/2016

… Su ve Kanalizasyon İdaresi … Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. …Bölge Müdürlüğünce yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

18/02/2016

Suriyeli mültecilerin tedavi ve ilaç giderleri için eczane ve özel hastanelere yapılacak ödemelerde damga vergisi

18/02/2016

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan yönetici şirketin damga vergisi ve harç muafiyeti hk.

18/02/2016

Unvan değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenen sözleşmede damga vergisi.

17/02/2016

Yurtdışında düzenlenip Türkçe tercümesi noterde tasdik ettirilecek sözleşme ve tadil sözleşmelerinin damga vergisi matrahı

17/02/2016

Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara yıllık ücretli izinli olduğu, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ödenen ücretlerde gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi hk.

16/02/2016

Teknopark inşaatı yapmak üzere düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı

16/02/2016

Sözleşme damga vergisinin matrahı ile temerrüt faizinin matraha dahil olup olmadığı hakkında

03/02/2016

VRHİ Belgesi kapsamında çekici alımına ilişkin rehin sözleşmesinde damga vergisi

22/01/2016

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait gayrimenkulün kiralanmasında damga vergisi istisnası hk.

16/10/2015

6358 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme damga vergisi hk.

15/10/2015

Harcırah beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi matrahına KDV'nin dahil edilip edilmemesi

15/10/2015

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü Hk.

12/10/2015

Hizmet sözleşmelerinde DV.

06/10/2015

Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Hk.

05/10/2015

Fuar katılım sözleşmesinde damga vergisi

18/09/2015

Petrol Arama Sözleşmelerinde damga vergisi istisnası hk.

16/09/2015

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Eğitim Kurumunca Düzenlenen Sözleşmelerde Damga Vergisi İstisnası Hk.

16/09/2015

Mazbut vakfa ait taşınmazın restorasyonunda yapılan keşif artışı nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.

14/09/2015

Çiğ süt alımına ilişkin olarak üreticiler ile düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı.

10/09/2015

Satış Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.

09/09/2015

Devir sözleşmelerinde damga vergisi

08/09/2015

Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Hk.

28/08/2015

Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

18/08/2015

Rödovans sözleşmesinin hangi oran üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı

11/08/2015

Yabancı firma ile düzenlenen senedin noterde tercüme tasdiki işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı.

10/08/2015

İlköğretim okuluna ait pansiyon yapımında damga vergisi hk.

03/08/2015

Şirket ortağının sahip olduğu payların bir kısmının yurtdışında mukim bir şirkete satılması, sonrasında da gerçekleştirilecek hisse senedi ihracı ile sermaye artırımında bulunulması

21/07/2015

Reasürans şirketinin vereceği beyannamelerde damga vergisi

21/07/2015

İhraç edilecek malların ambalajlanmasında kullanılacak malzemelerin ithal edilmesinde gümrük idaresine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı

22/06/2015

Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen işle ilgili sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.

06/05/2015

Üretim Lisansının Tadili Sonrası Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.

21/04/2015

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

16/04/2015

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın vergi dairesine vereceği beyannamelerde damga vergisi tabi olup olmadığı hk.

15/04/2015

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmenin 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

07/04/2015

Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı.

06/04/2015

Gemi ipoteği sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

03/04/2015

Belediye iktisadi işletmesinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

03/04/2015

Araç kiralama sözleşmesi ve eki sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

16/03/2015

Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk.

12/03/2015

İhracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

06/03/2015

"İhtarname" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

05/03/2015

Korumalı işyeri hibe desteği sözleşmesinde damga vergisi hk.

12/02/2015

Kömür ocaklarında çalışan işçilere ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının Gelir ve Damga Vergisi hk.

12/02/2015

Aile Sağlık Merkezlerinde verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelirende Damga Vergisi uygulaması

30/01/2015

Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı hk.

27/01/2015

Sulama Birliğinin Damga Vergisi Mükellefiyeti

27/01/2015

TÜVTÜRK'e muayene hizmeti karşılığı resmi daire tarafından yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.

07/01/2015

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi hk.

05/01/2015

5510 sayılı Kanunun Geçici 20 nci madde kapsamında damga vergisi muafiyeti.

05/01/2015

HARÇ MUAFİYETİ

29/02/2016

Riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz ile diğer parselin tevhid işleminde ve cins değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı.

17/02/2016

Yüksek öğrenim kurumuna bağışlanacak bina inşaatı sözleşmesinde harç ve damga vergisi.

19/02/2016

Kira sözleşmesinin tapuya şerhi

18/02/2016

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmenin damga vergisi, harç ve BSMV'den istisna olup olmadığı hk.

18/02/2016

Sözleşmeye dayalı pay temlikinde Tapu Harcı matrahı.

18/02/2016

Plan Örneği İşleminden Harç Alınıp Alınmayacağı.

17/02/2016

Vakfın mahkeme kararına istinaden devrinde uygulanacak harç oranı hk.

17/02/2016

6306 sayılı Kanun gereği takas sureti ile yapılacak konut tahsisi işleminin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

17/02/2016

Boşanma sonucu tesis edilecek intifa hakkı ve kuru mülkiyet işleminde tapu harcı oranı hk.

17/02/2016

Eski eser şerhi bulunan taşınmazın tapuda yapılacak cins değişikliği işlemlerinde harç istisnası

17/02/2016

Silah Ruhsat Harcı

16/02/2016

Meslek odalarının biribirleriı arasında yaptıkları gayrimenkul satışının harca tabi olup olmadığı

16/02/2016

İntikalen taksim işleminin harca tabi olup olmadığı

16/02/2016

Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti.

05/02/2016

Yabancı uyruklu diş hekiminin uzmanlık belgesi harcından muaf olup olmadığı

03/02/2016

Kooperatife taşınmaz satışında tapu harcı muafiyeti hk.

03/02/2016

Cins değişikliği ve yapı kullanma izin harcı

01/02/2016

Cins değişikliği ve yapı kullanma izin harcı

01/02/2016

Elektrik Üretimi Lisans Harçları

11/01/2016

Harç Muafiyeti

31/12/2015

Sözleşme yapma yetkisi kaldırılan sigorta şirketinin yıllık harç ödeyip ödemeyeceği hususunda

24/11/2015

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki taşınmazların Rıza-i Taksim sözleşmesine istinaden tapuda yapılacak işlemlerinde harç muafiyeti hk

23/11/2015

6292 sayılı Kanun kapsamında kullanıcılarına satışı yapılan taşınmazların Belediyeye devri sırasında harç alınıp alınmayacağı hk.

16/11/2015

Kişilerin, İmzaların, Birden Çok Olması

16/11/2015

Miras taksim sözleşmesine göre yapılacak tescil işleminde harcın matrahı hk.

02/11/2015

Muvafakatnamenin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı.

02/11/2015

Miras taksim sözleşmesine göre yapılacak tescil işleminde harcın matrahı hk.

02/11/2015

TOKİ'den alınan arsanın tapuya tescilinde tapu harcı

19/10/2015

Tasfiye Halindeki Şirkete Ait Gayrimenkullerin Sermayeleri Oranında Ortaklara Devrinde Tapu Harcı

15/10/2015

Teminat karşılığında Hazine lehine ipotek tesisinde Harç ve Damga Vergisi.

12/10/2015

Üst hakkı tesisinde tapu harcı muafiyeti

12/10/2015

Boşanma sonucu devredilen gayrimenkulün tescilinde tapu harcı oranı hk.

07/10/2015

Korunması gerekli kültür varlığı belirtmesi bulunan taşınmaz üzerine tesis edilecek kira şerhinde tapu harcı

07/10/2015

Taahhütnamenin noterde tasdik işleminde damga vergisi ve noter harcı ödenip ödenmeyeceği hk

06/10/2015

Finansal Faaliyet Harcı

28/09/2015

TMSF adına kayıtlı gayrimenkulün mahkeme kararına istinaden devrinde tapu harcı

15/09/2015

Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen borç tasfiye sözleşmesi ve ibranamenin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

15/09/2015

İcra tahsil harcı

10/09/2015

Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık faaliyetinda damga, harç ve BSMV istisnası

07/09/2015

Gemi ve liman harçları

03/09/2015

Vakıf adına kayıtlı gayrimenkul ile kayyım atanan gayrimenkulün satış işleminin harçtan istisna olup olmadığı

02/09/2015

Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve Araç nakli için Özel İzin Belgesi Harcı

28/08/2015

Emekli Gümrük Muhafaza Memurunun Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı.

19/08/2015

İnanç sözleşmesi ile devri yapılan gayrimenkulün mahkeme kararına istinaden eski sahibi adına tescili

13/08/2015

İfraz nedeniyle oluşan parseller üzerindeki intifa hakkının terkininde vergilendirme

13/08/2015

Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası yapımında harç uygulaması.

12/08/2015

Sermaye şirketinin nevi değiştirmek suretiyle şahıs işletmesine dönüşmesinde harç ve damga vergisi.

12/08/2015

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı Muafiyeti

23/07/2015

Mahkeme Kararına Göre YapılacakTescil İşleminde Tapu Harcı.

23/07/2015

6306 sy. Kanun kapsamında cins tashihi

22/07/2015

Arsa sahibi ile müteahhit arasında 6036 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşme gereği müteahhide devredilen bağımsız bölümlerintescilinde tapu harcı

22/07/2015

DİİB kapsamında geçici trafik belgeleri harcı

15/07/2015

Belediye Başkanlarının Silah Taşıma Ruhsat Harcı Muafiyeti

22/06/2015

775 sayılı Kanun kapsamında harç, damga vergisi ve emlak vergisi

22/06/2015

Tapu Harcı ve Belediyece alınacak harç muafiyeti hk.

18/06/2015

Süre uzatımına ilişkin düzenlenen protokolün damga vergisi ve harç istisnası

18/06/2015

Finansal Faaliyet Harcı

03/06/2015

Taahhütnamede damga vergisi ve harç.

01/06/2015

6292 sayılı Kanun kapsamında kooperatife devri yapılan 2/B arazisinin, kooperatifin sahip olduğu başka bir arazi ile tapuda tevhidi işleminin harca tabi olup olmadığı hk.

28/05/2015

Finansal Kiralama Şirketine Satılıp geri devralınan gayrimenkulün harç muafiyeti

28/05/2015

Öğrenim amaçlı yurt dışına çıkış yapan kişinin beraberinde götürdüğü ilköğretim öğrencisi çocuğunun da pasaport harcından muaf olup olmadığı

27/05/2015

Görüşler

18/05/2015

Harç Muafiyeti

21/04/2015

Finansal Kiralama sözleşmesi gereğince taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcının hangi değer üzerinden ödeneceği hk.

15/04/2015

Yapı Kooperatiflerinin Damga Vergisi ve Harç Muafiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.

15/04/2015

Aynı gayrimenkuller üzerinde hem veraseten iştirak, hem müşterek mülkiyet, hem de paylı mülkiyet olması halinde sahipleri arasında yapılacak taksim işleminde harç oranı.

14/04/2015

Yapı Kullanma İzni

07/04/2015

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti

07/04/2015

Cins tashih harcı hk.

06/04/2015

İş Ortaklığına ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin tapu harcından istisna olup olmadığı

03/04/2015

Kullanma izni sözleşmesinde unvan ve bedel değişikliği yapan sözleşmenin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu

02/04/2015

Sözleşmede yer alan hükümlerin toplanıp toplanmayacağı.

26/03/2015

Mahkeme kararına istinaden muvazaalı işlem nedeniyle alınacak tapu harcı

17/03/2015

Harçlar Kanunu

16/03/2015

Sözleşmeyle satın alınan taşınmazın mahkeme kararına istinaden tescilinde tapu harcı

06/03/2015

Harçlar Kanunu Uygulamaları

05/03/2015

Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminden harç alınıp alınmayacağı

04/03/2015

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki binaların yıkılıp yeniden yapılması için imzalanan kat karşığı sözleşmesine istinaden inşaatı yapımı.

04/03/2015

ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARCI

27/02/2015

Tapuda yapılacak isim tashihi işleminde harcın konusu

26/02/2015

Anonim şirkete ayni sermaye olarak konulacak taşınmazların ve yapılacak tevhit işleminin tapu harcı istisnası

24/02/2015

II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni hk.

17/02/2015

Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

16/02/2015

Elektrik Üretim Lisans Harcı

11/02/2015

Sermaye artırımı olarak konulan taşınmazların sermaye artırımı işleminin mahkeme kararı ile iptali neticesinde ortaklara devrinde tapu harcı

09/02/2015

4743 sayılı yasa kapsamında satın alınacak gayrimenkulün tapu harcı

06/02/2015

Hazineye ait taşınmazın devrinde tapu harcı ve belediye harçları

20/01/2015

Mahkeme kararı ile ipotek terkininde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilmesi hakkında.

19/02/2016

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

19/02/2016

İcra müdürlüğünün verdiği yetkiye istinaden taşınmazın borçlu mirasçılar adına veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilerek tescilinin yapılıp yapılamayacağı hk.

06/10/2015

Ticari Promosyon olarak verilen aracın VİV. karşısındaki durumu

02/09/2015

Emanet hesapta tutulmak üzere alınan "Suriye Kalkınma Fonu" paralarının vergilendirilmesi.

17/08/2015

Vakfa yapılan bağış ile vakfın yaptığı yardımların VİV den istisna tutulması

12/08/2015

Kalkınma Ajansının düzenleyeceği yarışmalar sonucunda, başarılı bulunan adaylara verilecek ödüllerin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

19/06/2015

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Müteahit Firmaya Devredilecek Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Dahil Edilip Edilmeyeceği.

18/06/2015

İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışlarda gayrimenkullerin alıcılar adına tescili hk.

18/06/2015

Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

16/02/2015

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında ödül alan firmalara yapılacak ödemelerden veraset ve intikal vergisi kesilip kesilmeyeceği hk

12/02/2015

MTV mükellefiyetinin başlaması hak.

09/09/2015

Sağlık kurulu raporu bulunan engelli için MTV muafiyeti.

28/08/2015

Elektrikli araçların MTV hk.

05/08/2015

Süreli Sağlık Kurulu Raporu ile MTV istisnası uygulaması

19/06/2015

BASKİ adına kayıtlı araçların MTV mükellefiyetinin olup olmayacağı

20/04/2015

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Ait Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi

17/03/2015

Bir aydan az bir süreyle yapılacak satışlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı

12/02/2015

Ticari alacakların sigorta ettirilmesi karşılığında yurt dışı mukimi firmaya ödenen bedelin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği ile BSMV'ye tabi olup olmadığı.

02/09/2015

Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi.

18/2/2015

Banka akreditifleri için ödenen komisyon ve masraflarda BSMV

9/02/2015

Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu.

28/01/2015

Yurt dışı mukimi firmaya sadece yurt dışında kullanılmak üzere faturalı hat satışı hizmetinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu.

27/01/2015

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak olan işlemlerin vergisel durumu

7/01/2015

Bina Vergisi

22/02/2016

Turizm İşletme Belgesine istinaden geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması

19/02/2016

Emeklinin arsa ve arazisi olması durumunda mesken vasıflı (yazlık) taşınmaz için indirimli emlak vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı

17/02/2016

Mahkeme Kararına İstinaden Belediyece İdarece Emlak Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

17/02/2016

6552 sayılı Kanun uygulama tarihi hakkında.

19/11/2015

Emlak Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması

15/10/2015

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Emlak Vergisi indirimi olup olmadığı.

12/10/2015

Tasarrufu yasak edilen arazi ve kısıtlılık uygulaması HK.

08/10/2015

Emlak vergisi uygulaması hk.

08/10/2015

Mazbut Vakfa ait arsanın inşaat yapım şartı ile kiraya verilmesi halinde bina ve arazi vergisi mükellefiyeti hk.

08/10/2015

Geçici muafiyetten faydalanma.

06/10/2015

Bir odası işyeri olarak kullanılan meskenin emlak vergisi

29/09/2015

Emlak Vergisi Kanunu

07/09/2015

Emlak Vergisi Mafiyeti Hk.

27/07/2015

İmar Uygulaması neticesinde arsaya dönüşen ve taşınmaz sahibinin parselasyon yapmaması halinde vergilendirme

11/08/2015

Emlak Vergisinden Muaf olup olmadığı hk.

16/06/2015

Emlak Vergisi Muafiyeti

18/03/2015

Maliye hazinesi üzerine irtifak hakkı tesis sözleşmesi yapılarak inşa edilen seranın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.

16/03/2015

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Harç Muafiyeti

23/02/2016

Üstten Sabit Aydınlatması Olan Billboardlardaki Afişlerin Hangi Tarifeye Göre Vergilendirileceği

17/02/2016

Elektrik Tüketim Vergisi

24/12/2015

Korunması gerekli kültür varlığının çevre temizlik vergisi hk.

19/11/2015

6306 sayıl Kanun Uygulaması Hk.

13/11/2015

OSB'de ilan ve reklam vergisi tahsil etme yetkisi hk.

26/10/2015

Teleferik işletmeciliğinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı.

13/10/2015

Elektrik Tüketim Vergisi

09/10/2015

İlan ve reklam Vergisi hakkında.

14/09/2015

Çevre Temizlik Vergisi Hk.

02/09/2015

Binaya Asansör Eklenmesine İlişkin Yapı Kullanma İzni Harcı

27/08/2015

Bina inşaat harcı

21/08/2015

Vakıf üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastanesinin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden istisna olup olmadığı

21/07/2015

Eğlence vergisinin hangi belediyeye ödeneceği hakkında

24/04/2015